!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mbandaka

některé zdroje uvádí Eala (část Mbandaky) • some sources mention Eala (part of Mbandaka)


Jardin Zoologique et Botanique d'Eala
Eala Zoological and Botanical Garden
00°03'00"N, 18°18'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-CD-XX-0005B
     
 
BP 278
Eala / Mbandaka
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Jedna ze dvou největších a nejstarších botanických zahrad v D. R. Kongo (založena dekretem krále Leopolda II. z 3. února 1900). Zoologicko botanická zahrada od roku 1977, kdy sem bylo převezeno několik zvířat ze Zoo Mbandaka. Na přelomu 20. a 21. století byla zahrada zanedbaná neoplocená a nelegálně se tu těžilo dřevo. Byly plány na revitalizaci botanické i zoologické části, ale informace o současném stavu jsou nedostupné (revitalizace zřejmě začala okolo 2008). Zoo je nebo byla pravděpodobně pustá, jelikož se již častěji uvádí jen název "botanická".

One of the two largest and oldest botanical gardens in DR Congo (established by decree of King Leopold II. on 3 February 1900). Zoological and Botanical Garden since 1977, when several animals were transferred from Zoo Mbandaka. In the turn of the 20th and 21st century, the garden was neglected and unfenced and an illegal logging was there. There have been plans to revitalize the botanical and also zoological section, but information about the current situation are unavailable (the revitalization probably began in 2008). The zoo is or was probably waste, because now it is more often named "botanical" only.

více než 2500 druhů rostlin (významná sbírka orchidejí a bromélií)
more than 2500 species of plant (important collection of orchid and bromeliads)

N/A

3. února 1900 - botanická zahrada (Emile Laurent), od 1977 zoologicko botanická zahrada
3rd February 1900 - botanical garden (by Emile Laurent), since 1977 zoological and botanical garden

státní (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)
governmental (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)

371 ha - 125 ha speciální kolekce, 190 ha prales, 50 ha mokřiny, 7 ha savana "Euobe"
371 ha -125 ha special collections, 190 ha forest, 50 ha marsh and 7 ha savanna "Euobe"

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.06. 2009 Poslední úprava 08.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.