!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Damerjog

Damerdjog


Refuge DECAN
Zoo de Damerjog
11°30'24"N, 43°11'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DJ-XX-0002A
     
 
Djibouti
Route de l'Aéroprt
BP 2136
DJIBOUTI
 
+253 609746
 
N/A
 
decandjib☼yahoo.fr
b.lafrance☼intnet.dj
 
www.decandjibouti.org
www.sites.google.com/...
 
 
původně a dosud především útočiště gepardů, ale i mnohých jiných zvířat (převážně zabavených při pašování a nelegálních obchodech nebo zraněných apod.). Zařízení funguje více méně také jako zoo. Dvě části (každá okolo 15 ha) - návštěva první části je individuální, návštěva druhé (velcí býložravci - přímý kontakt se zvířaty) je ve skupinách s průvodcem. Gepardi, lvi, hyeny, ženetky, karakali, paviáni, gazely, přímorožci, zebry, somálští osli, dikobrazi, pštrosi, dravci, perličky, želvy...

originally, and up to now mainly, a refuge of cheetahs, but also of many other animals (mainly confiscated from smuggling and illegal trade or injured etc.). The facility works more or less also as a zoo. The two parts (each about 15 ha) - visit of the first part is individual, visit to the second part (big herbivores - direct contact with animals) is in groups with a guide. Cheetahs, lions, hyenas, genets, caracals, baboons, gazelles, oryxes, zebras, Somali wild asses, porcupines, ostriches, birds of prey, guinea fowl, turtles...

interakce s mnoha zvířaty
interaction with many animals

N/A

2003 - otevření Refuge; květen 2001 - založení Asociace DECAN
2003 - opening of the Refuge; May 2001 - fondation of DECAN Association

soukromé (Asociace DECAN - Dr. Bertrand Lafrance)
private (DECAN Association - Dr. Bertrand Lafrance)

cca 30 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.04. 2009 Poslední úprava 03.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.