!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beni Abbes

بني عباس [Madīnat Béni Abbès]  Béni Abbès

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Béchar


Jardin Zoologique du Centre National de Recherches sur les Zones Arides
Jardin Zoologique de Zoo Béni Abbès
Zoological Garden of the National Centre for Research of Drylands Béni Abbès Zoological Garden
30°07'45"N, 02°10'26"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0002A
     
 
Béni Abbès
Béchar
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
v roce 1924 bylo založil Nicolas Menchikoff Centrum pro výzkum Sahary (CRS - Centre de Recherche Sahariennes) a v roce 1942 i Muzeum Beni Abbes. V témže roce je CRS přejmenováno na Centrum pro výzkum suchých oblastí (CRZA - Centre de Recherche des Zones Arides). Zřejmě v roce 1964 vzniká zoo. Po znárodnění v roce 1974 byla všechna tři zařízení (muzeum, zoo a CRZA) spojena a přejmenována na Národní centrum pro výzkum suchých oblastí (CNRZA - Centre National de Recherche sur les Zones Arides). Následně několikrát změnilo zřizovatele. Nyní je součástí Výzkumného útvaru suchých oblastí (URZA - Unité de Recherche des Zones Arides).
Zoo je ve špatném stavu - šakali, fenci, gazely, zajíci, dravci, želvy a další plazi...

Nicolas Menchikoff founded the Centre for Research of Sahara (CRS - Centre de Recherche Sahariennes) in 1924 and the Museum of Beni Abbes in 1942. In the same year, the CRS was renamed the Centre for Research of Drylands (CRZA - Centre de Recherche des Zones Arides). The zoo was founded apparently in 1964. After nationalization in 1974, all three facilities (museum, zoo and CRZA) were connected and renamed the National Center for Research of Drylands (CNRZA - Centre National de Recherche sur les Zones Arides). Then several times the establisher was changed. Now it is part of the Research Unit of Dryland (Urza - Unité de Recherche des Zones Arides).
Zoo is in poor condition - jackals, fennecs, gazelles, hares, raptors, tortoises and other reptiles...
 
 
N/A.

N/A

N/A

1924 - CRS (Centrum pro výzkum Sahary • Centre de Recherche Sahariennes; Nicolasem Menchikoffem), 1942 přejmenováno na Centrum pro výzkum suchých oblastí (CRZA - Centre de Recherche des Zones Arides)
1942 Musée de Beni Abbès (Nicolasem Menchikoffem); 1964 (?) - zoo; 1974 spojení centra, muzea a zoo a přejmenování na Národní centrum pro výzkum suchých oblastí (CNRZA - Centre National de Recherche sur les Zones Arides), poté součástí Národního ústavu pro vědecký výzkum (ONRS - Office National des Recherches Scientifiques), v 80. letek spojený s Ústavem biologie USTHB Bab Ezzouar (Institut de biologie de l'USTHB de Bab Ezzouar), nyní je součástí Výzkumného útvaru suchých oblastí (URZA - Unité de Recherche des Zones Arides)

1924 - CRS (Centre for Research of Sahara • Centre de Recherche Sahariennes; by Nicolas Menchikoff); 1942 renamed to Centre for Research of Drylands (CRZA - Centre de Recherche des Zones Arides)
1942 Musée de Beni Abbès (by Nicolas Menchikoff); 1964 (?) - zoo; 1974 connecting of the centre, museum and zoo and renaming to National Centre for Research of Drylands (CNRZA - Centre National de Recherche sur les Zones Arides), after that it was part of National Office of Scientific Research (ONRS - Office National des Recherches Scientifiques), in 80s it was connected with Bab Ezzouar  Institute of Biology USTHB (Institut de biologie de l'USTHB de Bab Ezzouar), now is part of Research Unit of Drylands (URZA - Unité de Recherche des Zones Arides)

národní
national

okolo 4 ha (celé centrum)
around 4 ha (whole centre)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.