!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Akhetaten

Akhetaton ; Amarna ; El Marna ; Tel el-Amarna  [Achet-Aton]; [Niut]  Ακετατών [Aketatón] ; Αμάρνα [Amárna] العمارنة  [al-‘Amārnah]  Achetaton ; Amarna


† Menagerie of Pharaoh Akhenaten in Akhetaten
 
27°39'06"N, 30°53'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÝ EGYPT
- severní předměstí dnešní Amarny u vesnice Tall Bani Umran

ANCIENT EGYPT
- northern suburb of today's Amarna near Tall Bani Umran village
   
AF-EG-XX-0033H†
     
 

kolem 1350 nebo 1340 př. n.l.

around 1350 or 1340  BC
 
N/A
 
manžel proslulé Nefertiti - reformátorský faraón Achnaton (původně Amenhotep IV., vládl přibližně 1352 - 1336 př. n.l.) měl ve svém novém městě Achetatonu (později Amarna) okolo paláce zvěřinec se lvi v klenutých stavbách, antilopy a skot ve výbězích z tyčí a větví, rybník s rybami a vodními ptáky.

husband of the famous Nefertiti - reformist pharaoh Akhenaten (originally Amenhotep IV, reigned approximately 1352 - 1336 BC) had a menagerie in his new city Akhetaten (later Amarna) around the palace. There were lions in the domed buildings, antelope and cattle in pens made of sticks and branches, pond with fish and waterfowl.
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.