!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hierakonpolis

Nekhen  [Nḫn]   Ἱεράκων πόλις [Hierákon pólis]  الكوم الأحمر  [Al-Kom Al-Aħmar]  Nechen ; Hierákonpolis


† Menagerie in Hierakonpolis
 
25°05'51"N, 32°46'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÝ EGYPT
- asi 20 km severně od dnešního Edfu u obce Naqa

ANCIENT EGYPT
- about 20 km from today's Edfu to north near Naqa village
   
AF-EG-XX-0030H†
     
 

okolo 3500 př. n.l.
(někdy se udává raději 3800 - 3100 př. n.l. - u některých zvířat bylo radonovou metodou zjištěno stáří odpovídající roku 3650 př.n.l)

around 3500 BC
(better mentioned is sometimes 3800 - 3100 BC - age of some animals found by radon method corresponds to the year 3650 BC)
 
N/A
 
nejstarší známý zvěřinec, objevený při archeologických vykopávkách až v roce 2009. Pochází cca z roku 3500 př. n.l.!!! Byly zde nalezeny pozůstatky 112 zvířat - 3 hroši (s mládětem), 2 sloni, 11 paviánů anubi, 6 divokých koček, 1 kočka bažinná, 28 psů, 17 krav s teletem, 25 ovcí a koz, pratur, gazely, 1 březí buvolec, 1 domácí a 2 divocí osli, pštrosi, krokodýli, želvy, velké ryby (většinou přes 1 m)... Zvířata byla rozhodně chována v zajetí stejně jako v zoo, jelikož mají některá zlomeniny zhojené evidentně v chráněném prostředí. Za potravu sloužily mj. pěstované rostliny, což dokazuje, že byla zvířata krmena. Podle různých přítomných artefaktů byla zvířata pohřbívána lidmi.

The oldest known menagerie, discovered during the archaeological excavations till in 2009. It originated cca from 3500 BC!!! There were found a remains of 112 animals - 3 hippos (with baby),2 elephants, 11 anubis baboons, 6 wild cats, 1 jungle cat, 28 dogs, 17 cows with calf, 25 sheep and goats, aurochs, gazelles, 1 pregnant hartebeest, 1 domestic and 2 wild asses, ostriches, crocodiles, turtles, big fish (mostly more than 1 m)... The animals were surely bred in captivity like in the zoo, because some of them have a fractures healed obviously in a protected environment. Among others the cultivated plants served as a food, what shows that the animals were fed. According to various present artifacts the animals were buried by people.
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.