!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Thebes

Waset ; Niut  [Waset] ; [Niut]  Θῆβαι [Thēbai]  طيبة  [Ṭībah]  Théby ; Veset


† Botanical Garden of Pharaoh Thutmose III in Karnak
 
25°43'04"N, 32°39'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÝ EGYPT
- součást dnešního Luxoru (severovýchod města)

ANCIENT EGYPT
- part of today's Luxor (north-east of the city)
   
AF-EG-XX-0032H†
     
 

kolem 1470 př. n.l.

around 1470 BC
 
N/A
 
vyhlášená nádherná botanická zahrada faraóna Thutmose III. (vládl 1479 - 1425 př. n.l.) v Chrámu miliónu let (Ach-menu) v Karnaku. Byla zde nejen obrovská sbírka vzácných rostlin, ale i vzácných zvířat - jeleni, ptáci, domácí zvířata a další zvířata z Egypta i dovezené ze Sýrie a Mezopotámie. Právě z lovecké výpravy do Mezopotámie dovezl Thutmose III. do Egypta zřejmě první slony. Flóra i fauna která byla ve sbírce, byla také vyryta do stěn.

renowned beautiful botanical garden of pharaoh Thutmose III (reigned 1479 - 1425 BC) in Festival Hall Temple (Akh-menu) in Karnak. There was not only large collection of rare plants, but also rare animals (deer, birds, domestic animals and other animals from Egypt and also improted from Syria and Mesopotamia). Right from a hunting expedition to Mesopotamia Thutmose III had brought to Egypt apparently the first elephants. The flora and also fauna, which was in the collection, was also engraved to the walls.
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.