!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Thebes

Waset ; Niut  [Waset] ; [Niut]  Θῆβαι [Thēbai]  طيبة  [Ṭībah]  Théby ; Veset


† Garden of Amun-Ra
 
25°44'11"N, 32°36'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÝ EGYPT
- severozápadní předměstí dnešního Luxoru

ANCIENT EGYPT
- north-western suburb of today's Luxor
   
AF-EG-XX-0031H†
     
 

kolem 1490 př. n.l.

around 1490 BC
 
N/A
 
zvěřinec zvaný Zahrada Amonova byl zřízen královnou Hatšepsut před chrámem Džeser-Džeseru v Deir el Bahrí v Thébách na počest úspěšné výpravy do Země Puntské. Tato výprava přivezla mnoho vzácných surovin a předmětů, ale i zvířat, z nichž některá byla do té doby v Egyptě neznámá (opice, levharti, žirafy, tuři, obrovské množství ptáků). Královna dala zasadit dovezené stromy na terasách a podél fasád právě dostaveného chrámu. Některá zvířata byla držena přímo v paláci ve speciálních ubikacích, jiná v zahradách ve výbězích ve stínu stromů. Postupně zde bylo mnoho druhů zvířat, ačkoli jistě nevíme o všech. Byla to zvířata místní, zvířata z povodí horního Nilu, severovýchodní Afriky, ale i exotické druhy - levharti, gepardi, kočkodani, babuini, indičtí sloni (zřejmě přivezení Thutmosem III. z lovecké výpravy do Mezopotámie), nosorožci, žirafy, skot, exotičtí ptáci...
Hatšepsut prý udělala zahradu aby vyhověla přání otce Tutmose I. - zřídit v Deir el Bahrí vlastní Zemi Puntskou (zemi bohů).

the menagerie called Garden of Amun-Ra was created by queen Hatsheput in front of Djeser-Djeseru temple in Deir el Bahri in Thebes in honor of the successful expedition to Punt Land. The expedition brought many precious materials and objects, but also animals, some of which were until then unknown in Egypt (monkeys, leopards, giraffes, bovine, a huge amount of birds). The queen gave to plant the imported trees on terraces and along the facades of just completed temple. Some animals were kept inside the palace in special quarters, other in gardens in runs in the shade of trees. Gradually there were many species of animals, though certainly we don't know about all. It was the local animals, animals from the bank of Upper Nile, north-eastern Africa, but also exotic species - leopards, cheetahs, guernon monkeys, yellow baboons, Indian elephants (perhaps bring by Thutmose III form hunting expedition to Mesopotamia), rhinos, giraffes, cattle, exotic birds...
Hatshepsut reportedly make the garden to comply with request of her father Tuthmose I - to create own Punt Land (land of gods) in Deir el Bahri.
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.