!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Cairo Manor Pasha's Menagerie
 
30°02'46"N, 31°13'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0049M†
     
 
Cairo
EGYPT
 
N/A

ve 40. a 50. létech 16. století přivezli francouzští cestovatelé Pierre Belon (botanik, přírodovědec), Pierre Gilles (přírodovědec, topograf) a  André Thevet (objevitel, geograf) zprávy o pašově menažerii na zámku v Káhiře. Zmiňují se o několika zvířatech jako je slon, nosorožec, žirafa, malý africký skot nebo buvolec, axis, gazela, lev, tygr, levhart, tuleň, čáp, štír... Bohužel ani jeden z cestovatelů neuvádí o jakého šlo pašu ani o jaký palác. (Paša není politický nebo panovnický, ale úřednický nebo vojenský titul - pašů bylo velmi mnoho, proto nelze jméno určit jen z letopočtu). Podle jedné teorie mohlo jít o stejný palác (zřejmě ne zámek), který později (1583) popisuje i polsko-litevský princ Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (zvaný "Thunderbold" - blesk) a sice mamelucký palác Gaurea, o kterém však také nejsou bližší údaje.

In the 1540-50s, French travelers Pierre Belon (botanist, naturalist), Pierre Gilles (naturalist, topographist) and André Thevet (explorer, geographer) brought information about Pasha's menagerie in Cairo manor. They mention a few animals such as elephant, rhino, giraffe, small African cattle or bubalus, axis, gazelle, lion, tiger, leopard, seal, stork, scorpion... Unfortunately, not one of the travelers does mention which Pasha it was or what the palace. (Pasha is not political or royal, but administrative or military title - there was very much Pashas, so that the name is impossible to identify from the era only). According to one theory it might be the same palace (probably not the manor), which was later (1583) described by the Polish-Lithuanian prince Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (called "Thunderbold"), namely Mamluk palace Gaurea. However, also no further details are also about this palace.

zřejmě 40. léta 16. století nebo dříve (možná po pádu Mameluků a nástupu Osmanské říše, tj. po roce 1517)
perhaps the 1540s or earlier (may be after the fall of Mamluks and ascension of Ottoman Empire)

N/A (zřejmě ještě během 16. století, protože se později zprávy již neobjevují)
N/A (probably even during the 16th century because late reports no longer appear)

neznámý paša
unknown Pasha

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.07. 2016 Poslední úprava 04.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.