!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Fatimid Menagerie in Cairo
 
30°02'53"N, 31°15'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0052M†
     
 
cca today's Al Moez Ldin Allah Al Fatimi or Muizz street (then Bayn El-Qasryn street, after that Qasabah)
near Khan el-Khalili souk
Cairo
EGYPT
 
N/A

zvěřinec dynastie Fátimovců v tehdejším Fátimovském chalífátu (dnes Egypt) v nově založené Káhiře. Zprávy o něm jsou z období vlády chalífy Al-Mustansira Billaha (vládl 1063 – 1094), ale mohl existovat již dříve a naopak i později. Byl u paláce na tehdejší ulici Bajn el-Kasrin (později Kasaba, dnešní nejsterší ulice Káhiry - Al Moez Ldin Allah al Fatimi, zvaná též El Muizz) nedaleko současného bazaru Chán al-Chalílí.
Medvědi, psi, bílé koroptve, bílí pávi, bílí jeřábi, bílí krkavci, bílí špačci...

menagerie of the Fatimid dynasty in the then Fatimid caliphate (now Egypt) in the newly established Cairo. Reports about that are from time of rule of caliph of Al-Mustansir Billah (ruled 1063 - 1094), but it could have existed already earlier and vice versa also later. It was at the palace on the then Bayn el-Qasryn Street (later Qasabah, today's oldest Cairo street - Al Moez Ldin Allah al Fatimi, also known as El Muizz) near the current Khan al-Khalili souk.
Bears, dogs, white partridges, white peacocks, white cranes, white ravens, white starlings...hants, giraffes, horses and probably also other animals. The menagerie is sometimes called also Garden of predators. All animals were in cages or enclosures and each had special house.

N/A (zřejmě počátek 11. stol. nebo konec 10. stol. - Káhira byla založena 969)
N/A (perhaps the early 11th cent. or late 10th cent. - Cairo was founded 969)

N/A

chalífa Al-Mustansir Billah (a zřejmě i další chalífové dynastie Fátimovců)
Caliph of Al-Mustansir Billah (and perhaps aslo other caliphs of Fatimid dynasty)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.