!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Menagerie in Cairo Citadel
 
30°01'43"N, 31°15'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0054M†
     
 
Cairo Citadel
Cairo
EGYPT
 
N/A

v době Mamlúckého sultanátu (1250 - 1517) zmiňuje mnoho cestovatelů nějaký sultánský zvěřinec v Káhiře, ovšem obvykle jen žirafy nebo slony, bez dalších podrobností (umístění, jméno sultána a často i bez roku) - je pravděpodobné, ne však jisté, že mohlo jít právě o zvěřinec v Káhirské citadele. Ten je konkrétně zmíněn (zřejmě) poprvé za vlády sultána Al-Gaurího (1501 - 1516) - píše se o lvech, žirafách, dravých ptácích, krokodýlech a také jakýchsi stájích.
1517 Mamlúcký sultanát padl a stal se coby Egyptský vilájet součástí Osmanské říše. Přestože sultán sídlil v Konstantinopolu a v Káhiře byl jen guvernér, zvěřinec zřejmě přetrval, jelikož v roce 1547 se znovu píše o žirafách v Citadele.
Ve 40. a 50. letech 16. stol. tři významní přírodovědci a cestovatelé - André Thevet, Pierre Gilles a Pierre Belon postupně píší o káhirském zvěřinci znovu - jmenují zvířata jako lev, tygr, levhart, mangusta, tuleň, kočkodan, pavián, slon, nosorožec, žirafa, „malý africký skot nebo buvol z Asýrie“, axis, gazela, čáp, štír... Všichni píší o pašově zvěřinci v Káhirském zámku, ale jde s největší pravděpodobností o zvěřinec v Citadele (v Káhiře žádný zámek není).
1583 polsko-litevský princ Krzysztof Mikołaj Radziwiłł píše bez jakýchkoli podrobností o zvěřinci v paláci Gaurea (dnes správně Al-Gawhara), který je součástí Káhirské citadely.
Informace o konci zvěřince chybí.

at the time of the Mamluk Sultanate (1250-1517), many travellers report about some sultan's menagerie in Cairo, however usually only about giraffes or elephants, without further details (location, name of sultan and often also without a year) - it is probable, but not certain, that it could be just about the menagerie in Cairo Citadel. That is (perhaps) first specifically mentioned during the reign of Sultan Al-Ghawri (1501-1516) - written is about lions, giraffes, birds of prey, crocodiles and also about some stables.
1517, the Mamluk Sultanate fell and became as Egyptian Eyalet an part of the Ottoman Empire. Although the Sultan seated in Constantinople, and only governor was in Cairo, the menagerie probably survived, because in 1547, it is written again about giraffes in the Citadel.
1540s and 1550s, three important natural scientists and travelers - André Thevet, Pierre Gilles and Pierre Belon gradually write about Cairo menagerie again - they mention animals like lion, tiger, leopard, mongoose, seal, vervet monkey, baboon, elephant, rhinoceros, giraffe, "small African cattle or buffalo from Assyria", chital, gazelle, stork, scorpio... All writes about a pasha's menagerie in Cairo castle, but most probably it was about menagerie in the Citadel (no castle is in Cairo).
1583, Polish-Lithuanian Prince Krzysztof Mikołaj Radziwiłł wrote without any details about menagerie in Gaurea palace (today right Al-Gawhara) which is part of the Cairo Citadel.
Information about finish of the menagerie is missing.

N/A (nejpozději počátkem 16. stol., velmi pravděpodobně však mnohem dříve)
N/A (the early 16th century at the latest, but probably much earlier)

N/A (poslední zmínka 1583, zvěřinec zřejmě existoval déle)
N/A (the latest report is from 1583, the menagerie perhaps existed longer)

mamlúčtí sultáni, později zřejmě osmanští guvernéři nebo pašové Káhiry
Mamluk sultans, later perhaps Ottoman governors or pashas of Cairo

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.