!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Tulunid Menagerie in Fustat
 
29°60'00"N, 31°14'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0053M†
     
 
Fustat (today's Cairo)
EGYPT
 
N/A

zvěřinec turkické dynastie Tulunidů krátce vládnoucí Egyptu (884 - 905). Zvěřinec zřídil druhý emír Chumáravaja ibn Ahmed ibn Tulun. Nacházel se v tehdejším v tehdejším Fustatu (dnes součást Káhiry). Tulunidové chovali lvy, levharty, snad gepardy, žirafy, slony, muly, koně, osly, velbloudy. Některá zvířata měla vlastní dům, např. lvi měli svůj lvinec zvaný Dáyr al-sibá.

Menagerie of Turkic Tulunid dynasty shortly ruling in Egypt (884-905). The menagerie has created by second emir Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun. It was in Fustat (now part of Cairo). Tulunids kept lions, leopards, perhaps cheetahs, giraffes, elephants, mules, horses, donkeys, camels. Some animals had house, e.g. lions had lion house called Dayr al-siba.

mezi 884 a 896
between 884 and 896

zřejmě do konce vlády Tulunidů (905)
perhaps to finish of Tulunids ruling (905)

emír Chumáravaja ibn Ahmed ibn Tulun a jaho následníci dynastie Tulunidů
Emir Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun and his successors of Tulunid dynasty

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.