!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Harar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingHarrar, Hārer, Harer  ሐረር [Härrär]  Adari


† Menagerie of Haile Selassie in Harar
 
09°18'35"N, 42°08'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ET-XX-0008M†
     
 
Harar
ETHIOPIA
 
N/A

soukromý zvěřinec Etiopského císaře Haile Selassieho v jeho letním paláci v Hararu - pravděpodobně jeho rodný dům, který je dnes muzeem - nazývaný též Ras Tafari's House (původní jméno Haile Seilassieho bylo Lidž Tafari Makonnen a Ras je titul - něco jako princ). O tomto zvěřinci nejsou k dispozici téměř žádné zprávy, známá je však událost, kdy z menažerie utekl lev a na okraji města změřil síly s divokými hyenami (cca 60. léta). Kromě lvů měl Haile Selassie snad i opice a zřejmě i další zvířata. Po pádu císaře (1974) a následné smrti (1975) byl zřejmě palác znárodněn a zvěřinec zrušen.

a private menagerie of Ethiopian Emperor Haile Selassie at his summer palace in Harar - probably his birthhouse, which is now a museum - also known as Ras Tafari's House (original name of Haile Seilassie is Lij Tafari Makonnen and Ras is a title - something like a prince). Almost no information about this menagerie is available , however, one event is well-known, when a lion escaped from the menagerie and compared his strenght with the wild hyenas on the outskirts of the city (in about 60s). In addition to the lions, Haile Selassie had perhaps monkeys and probably also other animals. After the fall of the Emperor (1974) and subsequent death (1975) the palace was probably nationalized and menagerie abolished.

zřejmě 50. nebo 60. léta
probably 50s or 60s

zřejmě okolo 1975
probably around 1975

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2012 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.