!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Addis Ababa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingAddis Abeba  አዲስ ፡ አበባ [Āddīs Ābebā]  ኣዲስ ኣበባ [Adis Abäba]  Finfinee   Addis Abeba


Addis Ababa Zoo
 
09°00'14"N, 38°46'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Addis Ababa
Peacock Park
ETHIOPIA
 
www.leipzig-addis-abeba.de/...

město Addis Abeba plánuje ve spolupráci s městem Lipsko a Zoo Lipsko postavit novou velkou moderní zoo, specializovanou především na faunu Etiopie. Podle původních plánů (2008) byly uvažovány dvě možné lokality - Central Park (Peacock Park) nebo Ring Road Park, v roce 2010 už se hovoří jen o Peacock Parku.
ZOO by měla být na ploše asi 25 ha členěna na několik etiopských geografických oblastí - Awash kaňon a savana (4 ha - antilopy, hyeny, zebry Grévyho, dropi kori, zoborožci, marabu, želvy...), Pobřeží Modrého Nilu (1,5 ha - hroši, lvi, šakali, dikobrazi, krokodýli, supi...), Simienské hory (3 ha - kozorožci, horské antilopy, dželady, damani, vlčci etiopští...), Danakilská deprese (1,5 ha - gepardi, paviáni, kočkodani husarští, vodušky, antilopy koňské, prasata bradavičnatá, luskouni...), Ogadenská poušť (2 ha - osli somálští, paviáni, velké antilopy, gazely...), Údolí Omo (5 ha - žirafy, nosorožci, buvoli, antilopy, gazely, psi hyenovití, pštrosi, hadilovi, čápi, pelikáni, kormoráni, plameňáci...), Velké smíšené voliéry (1 ha - dikdici, hrabáči, volavky, kachny, snovači, vlhy, ledňáčci, ještěrky, hadi, želvy...), Malé uzavřené výběhy (0,5 ha - levharti, karakali, kočkodani, ptáci, plazi...), Dětské zoo (1 ha - velbloudi, osli, prasata...), Návštěvnické centrum (5 ha - vzdělávací centrum, zoo škola, zoo shop, ubytování, občerstvení...), Výzkumné centrum (0,5 ha - laboratoře, comferenční mistnosti...) a Provozní prostory (veterinární zařízení, administrativa, workshop...).
Realizace měla začít na přelomu 2008 a 2009 a celá měla být financována městem Lipsko a Zoo Lipsko (resp. investory, které najde německá strana), ale pravděpodobně ještě nezačala. Není ani zřejmé, co bude se stávající Lví Zoo, pokud bude postavena tato nová (zřejmě bude zrušena).

city of Addis Ababa in cooperation with the city of Leipzig and the Leipzig Zoo planned to build a new large modern zoo, specialized especially to the fauna of Ethiopia. According to original plans (2008), two possible locations were considered - Central Park (Peacock Park) or the Ring Road Park, in 2010 it is mentioned only Peacock Park.
The zoo should be in an area of ​​about 25 ha divided into several geographic areas of Ethiopia - Awash canyon and Savannah (4 ha - antelopes, hyenas, Grevy's zebras, Kori Bustards, hornbills, marabous, turtles...), Blue Nile Riverbank (1,5 ha - hippos, lions, jackals, porcupines, crocodiles, vultures...), Simien Mountains (3 ha - ibexes, mountain antelopes, gelada baboons, dassies, Ethiopian wolves...), Danakil Depression (1,5 ha - cheetahs , baboons, patas monkeys, waterbucks, roan antelopes, warthogs, pangolins...), Ogaden desert (2 ha - Somali wild asses, baboons, large antelopes, gazelles...), Omo Valley (5 ha - giraffes, rhinos, buffaloes, antelopes, gazelles, African wild dogs, ostriches, secretary birds, storks, pelicans, cormorants, flamingos...), Large mixed species aviaries (1 ha - dik-diks, aardvarks, egrets, ducks, weavers, bee-eaters, kingfishers, lizards, snakes, turtles...), Small Closed Enclosures (0,5 ha - leopards, caracal, vervet monkeys, birds, reptiles...), Children's Zoo (1 ha - camels, donkeys, pigs...), Visitor center (5 ha - education center, zoo-school, zoo-shop, accommodation, refreshment...), Research Centre (0,5 ha - laboratory, conference rooms...) and Service areas (veterinary facilities, administration building, workshops...).
The implementation of the zoo should have begin in turn of 2008 and 2009, and all should be financed by the city of Leipzig and the Leipzig Zoo (or by investors, which the German side finds), but probably not yet begun. Also it is not clear what will happen with the existing Lion Zoo, if the new will be built (probably will be abolished).


N/A

N/A

N/A

cca 25 ha
 
1) Concept of new Addis Ababa Zoo
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2012 Poslední úprava 21.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.