!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Accra
 

† Accra Zoological Gardens
Flagstaff House Zoo
05°34'53"N, 00°11'23"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0002A†
     
 
Kanda
Accra
GHANA
 
N/A

původně soukromá menažerie prvního prezidenta Ghany Dr. Kwame Nkrumaha (od 1961). Po jeho svržení v roce 1966 byla otevřena veřejnosti. Měla širokou kolekci zvířat všech tří ekosystémů Ghany - pralesní zónu, zónu savany a zónu poloopadavého lesa. Byly zde opice, lvi, levharti, chocholatky, krokodýli, hadi atd. Zoo se účastnila několika chovných projektů opic. Zoo se stala vyhledávaným cílem obyvatelů i Accry i turistů, roční návštěvnost byla okolo 120.000 lidí, přesto musela zoo ustoupit stavbě nového prezidentského komplexu. Zoo byla zavřena a naprostá většina zvířat převezena do Kumasi Zoo. Zároveň bylo rozhodnuto o stavbě nové moderní zoo v následujících 5ti letech. Nová zoo by měla stát na severu Accry v pralese Achimota (původně se uvažovalo také o Shai Hills - asi 40 - 50 km severovýchodně od Accry).

initially a private menagerie of first Ghanaian President Dr. Kwame Nkrumah (since 1961). After his overthrow in 1966 zoo was open to the public. It  had a wide collection of animals of all three ecosystems of Ghana - Forest zone, Savannah zone and Semi-deciduous forest zone. There were monkeys, lions, leopards, duikers, crocodiles, snakes etc. Zoo participated in several projects of breeding monkeys. Zoo has become a popular destination for the inhabitants of Accra and also for tourists, the yearly attendance was around 120,000 visitors, but after all the zoo had to give way to the construction of new presidential complex. Zoo was closed and the absolute majority of animals was transported to the Kumasi Zoo. At the same time, it was decided to build a new modern zoo in the next 5 years. New zoo should state in the north of Accra in the Achimota forest (originally it was thinking also about Shai Hills - about 40 - 50 km from Accra to northeast).

v roce 2005 bylo v zoo otevřeno centrum pro ohrožené primáty (Endangered Primate Center), to bylo po zavření zoo přestěhováno a dnes slouží mj. jako mini zoo v Achimota forest, kde by měla stát i nová zoo.

in 2005 in the zoo there was opened Endangered Primate Center, after closing the zoo it was moved and today it serves i.a. as a mini zoo in Achimota forest, where should state a new zoo.

1961 jako soukromá menažerie prvního prezidenta Dr. Kwame Nkrumah, veřejnosti otevřena 1966 po jeho svržení
1961 as a private menagerie of first president Dr. Kwame Nkrumah, opened to the public in 1966 after his overthrow

2006 nebo 2007
2006 or 2007

zpočátku soukromá zoo, pak národní
initially private zoo, afterwards national

N/A

N/A

About the finish of Accra Zoo

N/A N/A N/A cca 50 / ?
(2002)
N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2009 Poslední úprava 11.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.