!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Abuko
 

Abuko Orphanage
Abuko Zoo
13°23'23"N, 16°39'12"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-GM-XX-0003A
     
 
Abuko Nature Reserve
Abuko
THE GAMBIA

DPWM:
State House
Banjul
THE GAMBIA
 
DPWM:
+220 4375888
+220 4376972
 
DPWM:
+220 4392179
 
DPWM:
wildlife☼gamtel.gm
 
N/A  
 
sirotčinec (orphanage) v Přírodní rezervaci Abuko, je prakticky zoo, proto se tento název užívá stále častěji než Orphanage. Hyeny, lvi, antilopy, šimpanzi,  opice, papoušci

orphanage in Abuko Nature Reserve is practically a zoo, so this name is more often and more used than Orphanage. Hyenas, lions, antelopes, chimpanzees, monkeys, parrots

v Přírodní rezervaci Abuko je také spousta divokých zvířat (především 270 druhů ptáků), rybník s krokodýly, prales s naučnou stezkou, Darwinova stanice pro biodiverzitu (Darwin Field Station), prodejna suvenýrů a řemeslných předmětů atd. Rezervace Abuko je nejpopulárnějším turistickým cílem v Gambii (především kvůli snadné dostupnosti a blízkosti největších gambijských měst).

in Abuko Nature Reserve, there are also many wild animals (particularly 270 species of birds), crocodile pool, the forest with nature trail, Darwin Station for biodiversity (Darwin Field Station), shop for selling a souvenirs and craft items, etc. Abuko Reservation is the most popular tourist place in the Gambia (mainly because of easy accessibility and proximity to major Gambian cities).

dva občerstvovací kiosky (jeden u vchodu do rezervace, druhý v Orphanage)
two refreshments kiosks (one in entrance to the Reserve, second in Orphanage)

1997 (1968 Abuko Nature Reserve)

národní - DPWM (Department of Parks and Wildlife Management)
national - DPWM (Department of Parks and Wildlife Management)

102 ha Abuko Nature Reserve

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.07. 2009 Poslední úprava 10.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.