!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kindia
 

Institut Pasteur
Pastoria • Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée • IRBAG
Institute of Research and Applied Biology of Guinea
předešlé názvy  •  former names
(FRA) Institut de Recherche et de Biologie Appliquée Néné Khaly Condétto • IRBANC
(ENG) Néné Khaly Condétto Institute of Reseach and Applied Biology
10°05'24"N, 12°50'31"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-GN-XX-0002B
     
 
B.P. 146
Kindia
GUINEA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Původně pobočka Pařížského Pasteurova institutu - medicínské výzkumné zařízení s chovem především antropoidních primátů (později i mnohých dalších druhů opic) pro medicínské účely. Šlo o velmi významné a úspěšné medicínské zařízení, které učinilo několik objevů nejen v medicíně, ale i v zoologii - především desítky nových druhů parazitů (klíšťata, komáři), ale i nový druh netopýra.
    Chov primátů byl významnou součástí institutu (např. šimpanzi). Současná situace je velmi špatná. Institut, který leží v buši asi 7 km od Kindie, byl  opuštěný, rozkradený a v troskách. Jelikož však jde o Guinejský klenot, měla by být jeho činnost znovu obnovena (hlavně kvůli výrobě vakcín a sér pro celou Afriku). Mini zoo s primáty a plazy je stále v provozu, ale je hrůzostrašná.

Originally a branch of Paris Pasteur Institute - Medical research facility with breed mainly anthropoid primates (and later also many other species of monkeys and apes)  for medical purposes. It was a very important and successful medical establishment, which has made several discoveries, not only in medicine but also in zoology - in particular the tens of new species of parasites (ticks, mosquitoes), but also a new kind of bat.
    Breeding primates has been an important part of the Institute (eg, chimpanzees). The current situation is very bad. The Institute, which lies in the bush about 7 km from Kindie, was devastated, thieved and in ruins. However, it is Guinea jewel, should be restored again (mainly for the making of vaccines and serums for all Africa). Mini zoo with primates and reptiles is still running, but it is horrific.

Původně výzkum psychologie, diagnostika vztekliny, vakcíny, ale hlavně séra proti hadímu uštknutí a následné léčení. V roce 1958 byl institut znárodněn, 1965 přejmenován na "Institut de Recherche et de Biologie Appliquée Néné Khaly Condétto" (IRBANC). Změnilo se i zaměření na vakcíny proti neštovicím a humánní a veterinární diagnostiku. Od roku 1977 ještě laboratorní mikrobiologie a virologie. Bylo to velmi významné zařízení nejen ve výzkumu, ale i ve výrobě nejrůznějších vakcín a sér pro celou Afriku (a nejen pro Afriku).

Originally research on psychology, diagnosis of rabies, vaccines, but mainly serums against snake bite and subsequent treatment. In 1958 the Institute was nationalized, 1965 renamed to "Institut de Recherche et de Biologie appliquée by Khaly Condétto" (IRBANC). Institut changed focus on vaccines against smallpox, and human and veterinary diagnostics. Since 1977 also laboratory microbiology and virology. It was a very important facility not only in research but also in the manufacture of various vaccines and sera for the whole of Africa (and not only for Africa)

N/A

1922 (Dr. Calmette) - jiný zdroj uvádí 1923, další 1925
1922 (Dr. Calmette) - another source writes 1923, other 1925

národní (?)
National (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.07. 2009 Poslední úprava 03.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.