!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Clifton

většina zdrojů uvádí • most of sources mention: Cradock
Clifton je farma, nejbližší město je příliš daleko • Clifton is a farm, nearbiest city is too far


Karoo Cat Research Centre
Karoo Wild Cat Breeding and Research Centre • Karoo Pred-a-Tours (name of facility where the centre lies, but sometimes is used also for the cat enclosures)
31°56'21"S, 25°11'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0013B
     
 
Clifton farm
Cradock
SOUTH AFRICA

Postal address:
Cat Conservation Trust
PO Box 713
Cradock, 5880
SOUTH AFRICA
 
+27 828681936
+27 828389088
+27 488812814
 
+27 866614145
 
info☼karoocats.org
holmesrc☼vodamail.co.za
 
www.predatours.co.za
www.karoocats.org
 
výzkumné a chovné centrum jihoafrických malých koček provozované ve spolupráci Cat Conservation Trust a Karoo Pred-a-Tours, kde se centrum nachází. Servali, karakali, kočky černonohé a kočky plavé.

research and breeding center of South African small cats operated in cooperation of Cat Conservation Trust and the Karoo Pred-a-Tours, where the center is located. Servals, caracals, black-footed cats and the African wildcats.

obchod se suvenýry a domorodým uměním, jízda za zvířaty, ubytování (celý výtěžek jde na chov a výzkum koček)
curio and bushman art shop, game drives, accommodation (all proceeds go to research and breeding of cats)

N/A

2004 - založení Cat Conservation Trust (chov koček od konce 90. let)
2004 - foundation of Cat Conservation Trust (breeding of cat already since the late 1990s)

nezisková fond - Cat Conservation Trust a Karoo Pred-a-Tours (Richarda a Marion Holmesových)
non-profit trust - Cat Conservation Trust and Karoo Pred-a-Tours (of Richard and Marion Holmes)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.12. 2015 Poslední úprava 22.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.