!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápad • North West
Noordwes • iTlhagwini-Tjhingalanga • Leboa Bodikela • Leboya Bophirimela • N’walungu-Vupeladyambu • Bokone Bophirim • Devhula-Vhukovhela • eMntla-Ntshona • Nyakatho-Ntshonalanga

 
Zandfontein

umístění nemusí být přesné (na oficiálních stánkách není specifikováno) - uvádí se Rustenburg, farma Zandfontein - zřejmě jde o Zandfontein sv. od Sun City, ale některé zdroje uvádí umístění mezi Rustenburgem a Magaliesburgem • the location may not be accurate (it is not specified on the official website) - it is mentioned Rustenburg, farm Zandfontein - perhaps it is Zandfontein nort-east from Sun City, but some sources mention location between Rustenburg and Magaliesburg


Jabula Big Cat Sanctuary
 
25°11'01"S, 27°13'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-MP-0021B
     
 
Farm Zandfontein
380 JQ, Rustenburg
North West province
SOUTH AFRICA
 
+27 729824003
 
N/A
 
info☼jabula.tv
 
www.jabula.tv  
 
kontroverzní park velkých koček Craiga Busche - novozélandské "televizní hvězdy" známé jako "The Lionman" (vlastní také zoo zvanou Kamo Wildlife Sanctuary, dříve Kingdom of Zion na Novém Zélandu). Park je kontroverzní nejen kvůli majiteli, ale i coby "nemorální byznys"... - nabízí procházky se žirafami, setkání s gepardy, ale také procházky se lvy a Craigem - Lionmanem, focení s Craigem, dokonce i Skypování s Craigem je za peníze!!!
Lvi, tygři, gepardi a několik krotkých zvířat volně se pohybujících po areálu - žirafy, zebra, impala, kudu, pakůň...

controversial big cats park of Craig Busch - New Zealand "TV stars" known as "The Lionman" (he owns also the zoo called Kamo Wildlife Sanctuary, formerly Kingdom of Zion, in New Zealand). Park is controversial not only because of the owner, but also as "immoral business" ... - it offers walks with giraffes, encounters with cheetahs, but also walks with lions and Craig - Lionman, photographing with Craig, even also Skype with Craig is for money !!!
Lions, tigers, cheetahs and a few tame animals freely roaming in the facility - giraffes, zebra, impala, kudu, wildebeest...

interakce se zvířaty, ubytování
interactions with animals, accommodation

N/A

koncem 2014 nebo počátkem 2015
late 2014 or early 2015

soukromé (Craig Busch - The Lionman)
private (Craig Busch - The Lionman)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.