!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Cape Town

  Kaapstadt  liKapa   iKapa   Motse Kapa   Kapské Město 


† Company's Garden Menagerie
Compagnies Thuyn Menagerie en Diergaarden
33°55'49"S, 18°24'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0004A†
     
 
Government Avenue
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
Company's Garden: www.capetown.gov.za/...  
 
velmi historická menažerie z dob holandské kolonizace Kapska. Holandská Východoindická společnost pod vedením Jana van Riebeecka a jeho zahradníka Hendricka Booma založila v roce 1652 Company's Garden. V roce 1693 se na pozici hlavního zahradníka nastoupil Hendrik Oldenland, který v zahradě zřídil cesty a fontány a přeměnil ji ve světoznámou botanickou zahradu. O sedm let později vznikla v horní části parku i menažerie, která měla sloužit hlavně pro zvířata transportovaná do Evropy – Východoindická společnost byla po 2 staletí největším dodavatelem exotických zvířat (nejen) do holandských zoo a zvěřinců.
 Celá horní zahrada byla přeměněna na menažerii roku 1791 (lvi, tygři, zebry, antilopy, gazely, pštrosi, emu...). Na konci 18. století začala Holandská Východoindická společnost krachovat a zahrada chátrala. 1795 obsadili Kapsko Britové, kteří do parku investovali jen málo prostředků. 1803 se zahrada vrátila na tři roky pod správu Holanďanů (Holandské Batávie) a byla vybudována okrasná brána lvice (Lioness Getaway) vedoucí právě do menažerie. Od roku 1806 je zahrada znovu v rukách Britů. Ještě v roce 1828 jsou zde např. lvi a tygři, ale o deset let později menažerie zaniká (podle jiných zdrojů již 1832) a Britové na jejím místě staví univerzitu. Univeriza Kapského Města (University of Cape Town - Hiddingh campus) je zde dodnes a dodnes stojí také vstupní brána do menažerie - brána lvice. Na jiném místě zahrady jsou voliéry s ptáky.
S největší pravděpodobností byla tato menažeri nejstarší veřejnou "zoo" na území JAR.

a very historical menagerie from periods of the Dutch colonization of the Cape. The Dutch East India Company led by Jan van Riebeeck and his gardener Hendrick Boom founded in 1652 the Company's Garden. In 1693, Hendrik Oldenland took over as head gardener and added pathways and fountains and changed the garden to world famous botanical garden. Seven years later, the menagerie was established in the upper garden. That should serve especially for animals transported to Europe - the East Indian Company was the largest supplier of exotic animals (not only) to Holland zoos and menageries for 2 centuries.
The whole upper garden was transformed into a menagerie of 1791 (lions, tigers, antelopes, gazelles, zebras, ostriches, emus...).. At the end of the 18th century Dutch East India Company began to go bankrupcy and the garden was too neglected. The British occupied the Cape in 1795, but they invested in the park little money only. In 1803 the garden for three years gone back under the administration of the Dutch (Dutch Batavia) and there was built ornamental gate - Lioness Getaway leading just to the menagerie. Since 1806 the garden was again in the British hands. Even in 1828 there are for example lions and tigers, but ten years later the menagerie is closed (in accordance to another sources already in 1832) and the British create an university in its place. The Univerizy of Cape Town (Hiddingh campus) is here to this day and up to the present day there is also the gateway to the menagerie - Lioness Gateway. In another site of the garden there is an aviary with birds.
Most likely, this menagerie was the oldest public "zoo" on the territory of South Africa

asi 1699 nebo 1700
probably 1699 or 1700
 
1838

původně Holandská Východoindická společnost, pak obsazeno Brity, poté Holandskou Batávií a nakonec znovu Brity
originally Dutch East Indian Company, after that occupied by the British, afterwards by Dutch Batavia and finally again by British

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 22.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.