!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Cape Town

  Kaapstadt  liKapa   iKapa   Motse Kapa   Kapské Město 


† Groote Schuur Zoo
Rhodes' Zoo • Cape Town Zoo
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Cecil Rhodes' Menagerie

?? - ??
Groote Schuur Estate Menagerie
33°57'44"S, 18°27'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0003A†
     
 
Residence Road
Groote Schuur
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
N/A  
 
původně menažerie Cecila Rhodese. Největší atrakcí byly lví výběhy, ale byla zde i jiná zvířata - levharti, opice, antilopy, zebry, pakoni, tahři, malé i velké druhy klokanů, pštrosi, emu, pěvci, krokodýli... Po smrti Rhodese přešlo celé panství pod správu vlády, ta v roce 1931 lví výběhy a menažerii přebudovala na Groote Schuur Zoo (opět se lvi coby největší atrakcí). Zoo byla zrušena roku 1975. Rhodesovo panství Groote Schuur je dnes coby přírodní a související kulturní dědictví součástí Národního parku Cape Peninsula. Je zde Rhodesův památník, domy, ale i ruiny lvích doupat a výběhu. Ozývají se hlasy pro rekonstrukci lvích doupat a obnovení chovu, existují však i plány na přebudování na restauraci.
Během své historie zoo chovala: lvy, levharty, šimpanze, paviány, kočkodany, lemury a další primáty, krátce údajně slona, antilopy, zebry, pakoně, tahry, lamy, velbloudy, osly, malé i velké druhy klokanů, pštrosy, emu, jeřáby, sovy, pěvce, pávy, snad tučňáky, krokodýly, rybičky...

Originally menagerie of Cecil Rhodes. The greatest attractions were a lion enclosures, but there were also other animals - leopards, monkeys, antelopes, zebras, wildebeests, tahrs, kangaroos, wallabies, ostriches, emus, songbirds, crocodiles... After the Rhodes' death the entire estate descended under the administration of government, which in 1931 the lion enclosure and menagerie restructure at Groote Schuur Zoo (again with the Lions as the greatest attraction). Zoo was abolished in 1975. Rhodes' Groote Schuur Estate is today a part of Cape Peninsula National Park as a natural and associated cultural heritage. There is Rhodes' memorial, houses, but also ruins the lions dens and enclosures. Voices for the reconstruction of the lion dens and restoration of lion breeding are reverberating, but there are also plans to restructure at the restaurant.
Throughout its history, the zoo bred (kept): lions, leopards, chimpanzees, baboons, vervet monkeys, lemurs and other primates, shortly allegedly elephants, antelopes, zebras, wildebeests, tahrs, llamas, camels, donkeys, kangaroos, wallabies, ostriches, emus, cranes, owls, songbirds, peacocks, perhaps penguins, crocodiles, fish...

1897 - lví výběhy a menažerie Cecila Rhodese, od 1931 - Groote Schuur Zoo
1897 - lion enclosures and menagerie of Cecil Rhodes, sine 1931 - Groote Schuur Zoo
 
1975

původně Cecil Rhodes, pak státní
originally Cecil Rhodes, after that governmental

13 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
19??
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 18.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.