!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Ramsgate
 

Kwa-Zulu Natal Butterfly Sanctuary
 
30°53'11"S, 30°20'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Fascadale Road, Lot 1034
Ramsgate
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 599
Ramsgate, 4285
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 393149307
+27 744225587
 
+27 393149996
 
earle☼ramsgatebutterflysanctuary.co.za
 
www.butterflysanctuary.co.za/...
www.sabutterflies.co.za/...
 
 
majiteli někdejší Ramsgate Butterfly Sanctuary (RBS) nebyl prodloužel nájem pozemku a tak musel motýlí dům zavřít. Následně koupil sousední pozemek s cílem postavit zde nový moderní motýlí dům - největší na světě. Plánoval chov 112 druhů motýlů a otevření motýlího domu v roce 2013. To se však nestalo. Mezitím byl na třetím vedlejším pozemku otevřen jiný motýlí dům zvaný Butterfly Valley (z internetových stránek RBS vyplývá, že majitelem tohoto motýlího domu je zřejmě majitel původního pozemku RBS, ale není to zcela zřejmé).
Zdá se, že k realizaci motýlího domu nikdy nedojde... Majitel má obrovské plány, ale již mnoho let zůstává jen u plánů. Budí to dojem více slov než skutečných činů. Od roku 2008 (nebo dříve) existuje projekt vytvoření Butterfly Sanctuary ve všech provincích, dosud však nedošlo k žádné. Jediným hmatatelným výsledkem je rekonstrukce motýlího domu v Sun City a založení několika různých motýlích asociací, které jsou však zbytečné (možná fiktivní), jelikož byly založeny de facto sami pro sebe (nemají žádné další členy) - SABBA (South African Butterfly Breeding Association); CBISA (Conservation of Butterflies in South Africa); BSSA (Butterfly Sanctuaries of South Africa)

a land lease was not renew to former owner of Ramsgate Butterfly Sanctuary (RBS) and so he had to close the butterfly house. He subsequently bought adjacent land with aim to build there a new modern Butterfly House - the largest in the world. He planned breeding of 112 butterfly species and opening the butterfly house in 2013. It did not happen. Meanwhile, on the third land, there was opened another butterfly house called Butterfly Valley (from websites of RBS follows that the owner of this butterfly house is probably the owner of original land of RBS, but it is not entirely clear).
It seems that the realization of the butterfly house will never happen... The owner has huge plans, but for many years they are still plans only. It gives the impression of more words than real deeds. Since 2008 (or earlier), there exists a project to create Butterfly Sanctuaries in all provinces, but so far no one was created. The only tangible result is the reconstruction of the butterfly house in Sun City and foundation of several butterfly associations, however which are useless (may be fictitious) because they were founded de facto for themselves (with no other members) - SABBA (South African Butterfly Breeding Association); CBISA (Conservation of Butterflies in South Africa); BSSA (Butterfly Sanctuaries of South Africa)

plánované motýlí muzeum; naučná motýlí stezka; motýlí oddávací kaple
planned under construction; butterfly museum; Butterfly trails; Butterfly wedding chapel

plánované otevření 2013, potom 2014
planned opening 2013, then 2014

soukromé
private

N/A
 
"vlastní" asociace SABBA (viz. výše)
"self" association SABBA (see above)
 
N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2010 Poslední úprava 31.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.