!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Saint Lucia

 


St. Lucia Crocodile Research Centre
 
28°21'26"S, 32°25'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0022A
     
 
St. Lucia
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
P/Bag X03
St Lucia Estuary, 3936
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355901386
+27 836083742
 
+27 355901355
 
croc-centre☼kznwildlife.com
KZN Wildlife: webmail☼kznwildlife.com
 
www.kznwildlife.com/...  
 
známé chovné a výzkumné krokodýlí centrum a hadí park. Největší chovná skupina krokodýlů v JAR. Všechny druhy afrických krokodýlů (k. nilský, čelnatý a štítnatý) a pro srovnání i američtí aligátoři. V akváriích jsou příklady živých organismů mangrovových bažin a skalních jezírek okolního moře a pobřeží jezera St. Lucia. V letech 2000 a 2001 bylo v okolí St. Lucia pozorováno několik latimérií, exemplář této živoucí fosílie je i v Crocodile centru. V hadím parku jsou především místní druhy hadů a želvy.

renowned breeding and research crocodile centre and snake park. The largest breeding crocodile group in SA. All African crocodile species (Nile, dwarf and long snouted c.) and for comparison also American alligators. In aquaria are examples of living organism of mangrove swamps and rock pools along the sea and St.Lucia Lake shores. In 2000 and 2001 in surroundings of St. Lucia, there was observed several coelacanths, specimen of this living fossil is also in the Crocodile centre. In the snake park there are mainly local species of snakes and tortoises.

krmení krokodýlů, předvádění hadů, cykasová zahrada, obchod se suvenýry. Centrum je součástí přírodního bohatství UNESCO iSimangaliso Wetland Park (dříve Greater St. Lucia Wetland Park).
crocodile feeding, snake demonstrations, cycad garden, curio shop. The centre is part of UNESCO heritage site iSimangaliso Wetland Park (previously Greater St. Lucia Wetland Park).

zahradní restaurace
tea garden

1979 (by Tony Pooley)

polostátní organizace - Ezemvelo KZN Wildlife
semi-state organisation - Ezemvelo KZN Wildlife

10 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.