!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
1. Celá Jihoafrická republika • the whole South Africa
 
Party farmy • Party farms

všechny party farmy, kterých jsou přinejmenším desítky - nejde o expoziční chov, jde o zvířata chovaná a využívaná k pořádání dětských party a oslav. Jen jednotlivé kusy druhů domácích zvířat (nikoli několik plemen).
Příklady: Jungle Tots Farmyard (Midrand), Farmyard Frendz (Randburg; www.farmyardfrendz.co.za), Old McDonald's Party Farm (Randburg; www.oldmacdonald.co.za), Macdonald's Animal Farm (Akasia), Children's Animal Farm in Farmhouse Restaurant (Centurion), Rooihuiskraal Children's Farm (Centurion; www.childrensfarm.co.za), Raslouw Children's Farm (Centurion; www.childrensfarm.co.za), Kid's Castle and Animal Farm (Pretoria), Holmeleigh Farmyard (Port Elizabeth; www.holmeleighfarmyard.co.za), Higgeldy Piggeldy Farmyard (Kometjie; www.imhofffarm.co.za/... ; www.higgeldypiggeldy.co.za), Farmlands Animal Farm (George; www.farmlands.co.za) a mnoho dalších

All party farms, which are at least tens - they are not the breedings for exposition, but animals kept and used for holding children's parties and celebrations. Individual specimens of domestic animals species only (not several breeds).
Examples: Jungle Tots Farmyard (Midrand), Farmyard Frendz (Randburg; www.farmyardfrendz.co.za), Old McDonald's Party Farm (Randburg; www.oldmacdonald.co.za), Macdonald's Animal Farm (Akasia), Children's Animal Farm in Farmhouse Restaurant (Centurion), Rooihuiskraal Children's Farm (Centurion; www.childrensfarm.co.za), Raslouw Children's Farm (Centurion; www.childrensfarm.co.za), Kid's Castle and Animal Farm (Pretoria), Holmeleigh Farmyard (Port Elizabeth; www.holmeleighfarmyard.co.za), Higgeldy Piggeldy Farmyard (Kometjie; www.imhofffarm.co.za/... ; www.higgeldypiggeldy.co.za), Farmlands Animal Farm (George; www.farmlands.co.za) and many others.
 
 
Turistické pštrosí farmy • Tourist Ostich farms

množství "turistických" pštrosích farem (hlavně v Západním Kapsku) - ve skutečnosti jde o běžné komerční farmy - sice přístupné návštěvníkům, ovšem chov je typicky farmový

number of "tourist" ostrich farms (mainly in the Western Cape) - in fact they are a normal commercial farms - albeit accessible to visitors, however the breeding is typically farmed
 
 
2. Gauteng
 
Benoni
Bunny Park
 
Rynfield Children's Park

dětská zoo - volně se pohybující hospodářská zvířata - krávy, osli, poníci, velbloudi, kozy, králíci (okolo 600 kusů), drůbež..., podle některých informací i několik voliér. Velmi populární místo, které navštíví každý víkend asi 500 lidí!
- málo druhů zvířat, spíše farma než zoo

children's zoo - freely roaming farm animals - cows, donkeys, ponies, camels, goats, rabbits (around 600 specimens), poultry..., according to some information also several aviaries. Very popular place, which is visited by about 500 people each weekend!
- few animal species, rather the farm then the zoo
 
 
Pretoria
Austin Roberts Bird Sanctuary
 
Austin Roberts Bird Park

oplocená ptačí rezervace - asi 170 druhů divokých ptáků.
- tato rezervace je v mnoha seznamech zoo (včetně renomovaných jako např. Global Zoo Directory). Kdysi zde byli jeřábi rajští a královští s pravidelně zastřihávanými křídly, dnes už výhradně jen divocí ptáci.

fenced bird sanctuary - about 170 species of wild birds. In addition these, there are also semi-wild birds - blue cranes and grey crowned cranes, which were originally bred there with a regularly clipped wings.
-
this sanctuary is in many lists of zoos (including well-known for example as the Global Zoo Directory). Once there were blue and grey crowned cranes with a regularly clipped wings, today purely wild birds only.

www.tshwane.gov.za/...
 
 
Pretoria
Struis Huis

podle některých informací z internetu jde o penzion s Mini-zoo, ve skutečnosti jsou zde jen pštrosi, coby domácí mazlíčci

According to some information on the Internet it is the pension with a Mini-zoo, in fact there are ostriches as pets only

www.struishuis.co.za
 
 
3. KwaZulu-Natal
 
Hluhluwe
Crocodylus Private Sanctuary and Ostrich Farm

napůl komerční, napůl turistická farma - výběhy krokodýlů, pštrosů a emu + dětská zoo s králíky
- málo druhů zvířat, spíše farma než zoo

half commercial, half touristic farm - crocodile, ostriches and emus enclosures + petting zoo with rabbits
-
few animal species, rather the farm then the zoo

www.crocodylus.co.za
 
 
4. Limpopo
 
Buffelspoort
 

některé zdroje uvádí Modimolle (Nylstroom) nebo Bela-Bela (Warmbaths)   • some sources mention Modimolle (Nylstroom) or Bela-Bela (Warmbaths)

Bambelela Wildlife Care & Guest Farm

zařízení převážně pro kočkodany
- nejde o zoo, ale o rehabilitační centrum a rezervace kočkodanů

facility especially for vervet monkeys
- it is not concerned a zoo, but the rehabilitation centre and vervet monkeys sanctuary

www.bambelela.org.za
 
 
Buffelspoort
 

některé zdroje uvádí Modimolle (Nylstroom) nebo Bela-Bela (Warmbaths)   • some sources mention Modimolle (Nylstroom) or Bela-Bela (Warmbaths)

Thaba Kwena Crocodile Farm
 
Thaba Kwena Krokodilplaas

jedna z největších komerčních krokodýlích farem jižní polokoule (okolo 10.000 krokodýlů). Otevřená pro veřejnost.
- farma funguje též jako turistický krokodýlí park, nově také s americkými aligátory, přesto jde stále o komerční farmu spíš než o zoo (či krokodýlí park)

one of the largest commercial crocodile farms in the southern hemisphere (around 10.000 crocodiles). Opened to the public.
- the farm working also as a tourist crocodile park, newly also with American alligators, nevertheless it concerns still a commercial farm rather then a zoo (or Crocodile Park)

www.tkwena.co.za
Johan Smith, 06.01. 2009
Image 1 of 4
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Image 2 of 4
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Image 3 of 4
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
Image 4 of 4
Johan Smith, 06.01. 2009
Johan Smith, 06.01. 2009
 
 
Harmonia
 

Harmonia je farma, nejbližší město je příliš daleko • Harmonia is a farm, nearbiest city is too far

Daktari Bush School & Wildlife Orphanage

sirotčinec s množstvím místních zvířat (levharti, karakali, surikaty, mangusty, antilopy, dravci, sovy atd.) i několika exotickými druhy (kosmani). Nejde však o expozici pro návštěvníky - zvířata, které nelze vypustit slouží spíše pro účely Bush školy...
- nejde o expoziční zařízení

orphanage with many local animals (leopards, caracals, meerkats, mongooses, antelope, raptors, owls etc.), also with several exotic species (marmosets). However it is not exhibition for visitors - animals, which is impossible to release, serves mainly for purposes of the Bush Scool.
- it is not exhibition facility

www.daktaribushschool.org
 
 
Kromdraai
Ntokozo & Sibaka Game Lodge Crocodile Farm

dva bazény krokodýlů - především komerční farma a pro hosty Game Lodge
- farma je sice otevřená pro veřejnost, přesto jde hlavně o komerční farmu

two crocodile pens - especially commercial farm and for guests of Game Lodge
- the farm is even opened to the public, nevertheless it is mainly a commercial farm

www.sibakalodge.co.za
 
 
Leydsdorp
 

většina zdrojů uvádí    • most of sources mention Letsitele

SanWild
 
SanWild Wildlife Sanctuary

záchranné a rehabilitační centrum s veterinární klinikou. Zachráněná zvířata zůstávají doživotně v sanctuary, které funguje částečně jako Game park s více méně krotkými zvířaty a částečně jako rezervace. Centrum pro velké kočky (především lvi), výzkum levhartů atd.
- toto zařízení je v mnoha zoo seznamech, ovšem nejde o zoo ale rehabilitační centrum s rezervací

rescue and rehabilitation center with a veterinary clinic. Rescued animals remain for life in the sanctuary, which works partly as a game park with more or less tame animals, and partly as a reservation. Center for large cats (especially lions), leopard research etc.
- this facility is in many zoo lists, however it is not concerned a zoo but a rehabilitation center with sanctuary

www.sanwild.com ; www.sanwild.org
 
 
Pontdrift
Ratho Game Farm and Rakwena Crocodile Farm
 
Ratho Farm

Komerční "Game farma" s chovnými programy vzácných druhů zvířat (především antilop - pakůň modrý, kudu, impala, lesoň...). Několik krotkých zvířat - sirotků v "Ratho's Save Heaven" (prase bradavičnaté, antilopa losí, nyala, lesoň, voduška, chocholatka). + komerční krokodýlí farma s prohlídkami s průvodci (okolo 15.000 krokodýlů).
- více game park než zoo (nepříliš expoziční výběhy krotkých zvířat i krokodýlů), krokodýlí farma je sice i pro turisty, přeto je především komerční

Commercial Game farm with breeding programs of scarce animals (esp. antelopes - Blue wildebeest, kudu, impala, bushbuck...). A lot of gentle animals - orphans in the "Ratho's Save Heaven" (warthog, eland, nyala, bushbuck, waterbuck, duiker). + commercial crocodile farm with guided tours (around 15.000 crocodiles).
- more game park than the zoo (enclosure of tame animals and also crocodiles are not so exposure), the crocodile Farm is for tourists indeed, nevertheless is primarily a commercial

www.ratho.co.za
 
 
ROOIBERG
Ingwe Wildlife Centre
 
dříve • formerly Buntle Ba Africa

oficiálně Wildlife Centre zachraňující velké kočky a poskytující jim azyl, ve skutečnosti množírna lvů a výrobna krotkých mláďat lvů, tygrů, gepardů, servalů, karakalů, nosálů... Zvířata jsou držena ve špatných, často malých zařízeních. Wildlife centre je na seznamu nedoporučených volunteerských zařízení v kategorii "ugly" (odporný). Na internetu je mnoho stížností volunteerů, včetně Facebookové "anti-stránky" nebo internetové anti-stránky "The real Ingwe"...
- neexpoziční zařízení, nezařízené na denní návštěvníky, orientované na delší pobyty (min. týden) a na volunteery

officially Wildlife Centre saving big cats, and serving as sanctuary, in fact lion puppy mill and production of tame cubs of lions, tigers, cheetahs, servals, caracals, coatis... Animals are kept in poor, often small enclosures. Wildlife center is on a list of unrecommended volunteer facility in the category "ugly". On the Internet there are many complaints of volunteer, including the Facebook "anti-sites" or anti-internet site "The real Ingwe"...
- non-exposure equipment, unfurnished on daily visitors, focused on long stays (min. a week) and on volunteers

www.ingwewildlife.co.za
 
 
Welgevonden
 

většina zdrojů uvádí   • majority sources mention Mookgophong (Naboomspruit)

Lalele Crocodile Farm
 
Lalele Krokodil Plaas

komerční krokodýlí farma fungující také jako turistický krokodýlí park se spoustou dalších zařízení pro návštěvníky (různé přístřešky, vyhlídky, bar apod.). Okolo 10.000 krokodýlů.
- farma funguje též jako turistický krokodýlí park, přesto jde stále o komerční farmu spíš než o zoo (či krokodýlí park)

commercial crocodile farm working also as a tourist crocodile park with many other facilities for visitors (various shelters, lookouts, bar etc.). Around 10.000 crocodiles.
- the farm working also as a tourist crocodile park, nevertheless it concerns still a commercial farm rather then a zoo (or Crocodile Park)

www.lalele.co.za
 
 
5. Mpumalanga
 
Hazywiev
Elephant Sanctuary Hazyview

speciální zařízení pro slony - "dům na půli cesty" pro mladé africké slony, kteří potřebují dočasný domov. Vize je propustit všechny slony do prostředí, kde mohou být více nezávislí, jakmile jsou starší. Elephant Sanctuary v Hazyview je jedním ze tří - další jsou u Hartbeespoort Dam (Severozápadní provincie) a v The Crags (Západní Kapsko).
- ačkoli je Elephant Sanctuary členem PAAZAB, nejde o zoo, ale o rezervaci slonů. Jen pár kusů zvířat. Bez stálých "zoo expozic", přístupné veřejnosti v rámci interaktivních programů (procházky se slony apod.)

special facility for elephants - "halfway house" for young African elephants in need of a temporary home. The vision is to release all the elephants into an environment where they can be more independent once they are older. Elephant Santuary in Hazyview is one of three - the other are in Hartebeespoort Dam (Northwest province) and in The Crags (West Cape).
- although the Elephant Sanctuary is the member of PAAZAB, it is not a zoo, but the sanctuary. Only a few specimens of animals. Without a permanent "zoo expositions", open to the public in the framework of interactive programs (walks with elephants etc.)

www.elephantsanctuary.co.za/...
 
 
Hazywiev
Elephant Whispers

speciální zařízení pro slony (sloni zachránění od plánovaného utracení v Game parcích)
- nejde o zoo, ale o rezervaci zachráněných slonů. Jen pár kusů zvířat. Bez stálých "zoo expozic", přístupné veřejnosti v rámci interaktivních programů (procházky se slony apod.)

special facility for elephants - (elephants rescued from planned culling in game parks)
- it is not a zoo, but the sanctuary of rescued elephants. Only a few specimens of animals. Without a permanent "zoo expositions", open to the public in the framework of interactive programs (walks with elephants etc.)

www.elephantwhispers.co.za
 
 
6. Severozápad • North West
 
Brits
Inyoni Crocodile Ranch
 
Inyoni Krokodilplaas

komerční krokodýlí farma s výrazným zaměřením také na turistický ruch. Populární jsou nejen krokodýli, ale i pár černých labutí.
- především komerční farma (bez expozičních "zoo výběhů")

commercial crocodile farm with an important focus on tourism. Popular are not only crocodiles, but also pair of black swans.
- mainly commercial farm (without exposure "zoo enclosures")
 
 
Broederstroom
Glen Afric Country Lodge

částečně přírodní rezervace, částečně zvířecí sirotčinec, částečně zoo, částečně game nebo safari park... volně se pohybující krotká zvířata (žirafy, zebry, sloni, hroši...), výběhy šelem (lvi, levharti, tygři, gepardi...)
- málo zvířat (většinou 1 - 3 ks od každého druhu). Zvířata jsou buď divoká (v Game parku) nebo ochočená a ta jsou chována více méně jako domácí mazlíčci. Zařízení není primárně určeno k chovu.

partly nature reserve, partly animal orphanage, partly zoo, partly game or safari park... free roaming tame animals (giraffes, zebras, elephants, hippos...), enclosures of predators (lions, leopards, tigers, cheetahs...)
- few animals (usually 1-3 specimens of each species). The animals are either wild (in a game park), or tamed, and that are more or less kept as pets. The facility is not primarily intended for breeding.

 

www.glenafric.co.za

Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 1 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 2 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 3 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 4 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 5 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 6 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 7 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 8 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 9 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 10 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 11 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 12 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 13 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
Image 14 of 14
Alan Caithness, 05.03. 2008
Alan Caithness, 05.03. 2008
 
 
Klipkop
 

některé zdroje uvádí • some sources mention Brits
Klipkop je farma, nejbližší město je příliš daleko • Klipkop is a farm, nearbiest city is too far

Le Croc
 
Le Croc Crocodile Breeding Farm and Tannery

původně ryze komerční krokodýlí farma skončila v roce 2002 v konkurzu. Po odkoupení novým majitelem se farma začala orientovat i na chov, výzkum, environment a turistický ruch. Kromě krokodýlů nilských, kteří jsou na afrických farmách běžní, jsou zde i jiné druhy krokodýlů z Afriky, Austrálie a Indie. Výběhy a bazény jsou však stále spíše účelové - jako na farmě nikoli v zoo.
- účelové neexpoziční zařízení

originally purely commercial crocodile farm ended in bankruptcy in 2002. After the purchasing by new owner the farm began to focus also on breeding, research, environment and tourism. Apart Nile crocodiles, who are ordinary in African farms, there are also other crocodile species from Africa, Australia and India. However enclosures and pools are still rather purpose-built - as in a farm not in zoo.
- purpose-built non-exposure facility
 

www.lecroc.co.za

 
 
Zandfontein
Ostri-San Show Ranch and Bushman Village

jde sice o turistické zařízení, ovšem především kvůli kulturnímu programu a umění Sanů (křováků)
- jen pštrosi (navíc zřejmě především komerční chov)

Albeit it is a tourist facility, however mainly due to cultural program and art of Shan people (Bushmen).
-
ostriches only (moreover probably mainly commercial breeding)
 
 
Zandfontein
 

většina zdrojů uvádí Hartbeespoort (Schoemansville) nebo Brits  • majority sources mention Hartbeespoort (Schoemansville) or Brits

Elephant Sanctuary Hartbeespoort Dam

speciální zařízení pro slony - "dům na půli cesty" pro mladé africké slony, kteří potřebují dočasný domov. Vize je propustit všechny slony do prostředí, kde mohou být více nezávislí, jakmile jsou starší. Elephant Sanctuary u Hartbeespoort Dam je jedním ze tří - další jsou v Hazyview (provincie Mpumalanga) a v The Crags (Západní Kapsko).
- ačkoli je Elephant Sanctuary členem PAAZAB, nejde o zoo, ale o rezervaci slonů. Jen pár kusů zvířat. Bez stálých "zoo expozic", přístupné veřejnosti v rámci interaktivních programů (procházky se slony apod.)

special facility for elephants - "halfway house" for young African elephants in need of a temporary home. The vision is to release all the elephants into an environment where they can be more independent once they are older. Elephant Santuary in Hartbeespoort Dam is one of three - the other are in Hazyview (Mpumalanga province) and in The Crags (West Cape).
- although the Elephant Sanctuary is the member of PAAZAB, it is not a zoo, but the sanctuary. Only a few specimens of animals. Without a permanent "zoo expositions", open to the public in the framework of interactive programs (walks with elephants etc.)

 

www.elephantsanctuary.co.za/...

 
 
7. Svobodný stát • Free State
 
Bethlehem
Pretoriuskloof Bird Sanctuary

několik klecí v ptačí rezervaci. Především dravci.
- malé - málo klecí. Zařízení slouží hlavně jako záchranné a rehabilitační centrum (nikoli chovné)

several cages in Bird Sanctuary. Mainly raptors.
- small - few cages. The facility serves mainly as a rescue and rehabilitation centre.
 
 
Theunissen
Tweefontein Nature Reserve

výběhy a chovné programy gepardů a psů hyenovitých
- výzkumný a záchranný chov ve velkých výbězích, nikoli zoo

enclosures and breeding programs of cheetah and wild dogs
- research and conservation breeding in large enclosures, not zoo
 
 
Wooldridge
 

většina zdrojů uvádí • majority sources mention Parys

Savannah Cheetah Ranch
 
Savannah Cheetah Foundation • The Cheetah Foundation

záchranné a reintrodukční zařízení pro gepardy
- především účelové (neexpoziční) ochranářské zařízení, nikoli zoo. Obrovské výběhy

conservation and reintroduction facility for cheetah
- particularly purpose-built (non-exposure) conservationist facility, not a zoo. Huge enclosure
 
 
8. Východní Kapsko • Eastern Cape
 
Long Lee Manor
Shamwari Born Free Big Cat Sanctuary
 
Jean Byrd Centre + Julie Ward Centre

výběhy velkých koček (lvi, levharti) zachráněných ze zrušených zoo apod. - v Shamwari Game Reserve - Jean Byrd Centre v severní části, Julie Ward Centre v jižní části
- rezervace, nikoli zoo - obrovské výběhy, jen málo zvířat (okolo 10 kusů)

enclosures of big cats (lions leopards) rescued from closed zoos etc. - in Shamwari Game Reserve - Jean Byrd Centre in northern part, Julie Ward Centre in southern part
- the sanctuary, not a zoo - huge enclosures, few animals only (around 10 specimens)


www.shamwari.com/...
Julie Ward Centre: www.bornfree.org.uk/...
Jean Byrd Centre: www.bornfree.org.uk/...
 
 
9. Západní Kapsko • Western Cape
 
Simondium
 

některé zdroje uvádí Paarl nebo Stellenbosch • ome sources mention Paarl or Stellenbosch

Le Bonheur Croc Farm

komerční krokodýlí farma s výrazným zaměřením na turisty. Největší atrakcí je Snowy - krokodýl albín. Přehrada s okouny a tilapiemi
-  komerční krokodýlí farma, nikoli zoo (nebo krokodýlí park)

commercial crocodile farm with important focus to tourists. The greatest attraction is Snowy - albino crocodile. Dam with bass and tilapias.
- commercial crocodile farm, not a zoo (or crocodile park)

www.lebonheurcrocfarm.co.za
 
 
The Crags
 

většina zdrojů uvádí • majority sources mention Plettenberg Bay

Elephant Sanctuary Plettenberg Bay

speciální zařízení pro slony - "dům na půli cesty" pro mladé africké slony, kteří potřebují dočasný domov. Vize je propustit všechny slony do prostředí, kde mohou být více nezávislí, jakmile jsou starší. Elephant Sanctuary v The Crags je jedním ze tří - další jsou v Hazyview (provincie Mpumalanga) a u Hartbeespoort Dam (Severozápadní provincie).
- ačkoli je Elephant Sanctuary členem PAAZAB, nejde o zoo, ale o rezervaci slonů. Jen pár kusů zvířat. Bez stálých "zoo expozic", přístupné veřejnosti v rámci interaktivních programů (procházky se slony apod.)

special facility for elephants - "halfway house" for young African elephants in need of a temporary home. The vision is to release all the elephants into an environment where they can be more independent once they are older. Elephant Santuary in The Crags is one of three - the other are in Hazyview (Mpumalanga province) and in Hartbeespoort Dam (Northwest province).
- although the Elephant Sanctuary is the member of PAAZAB, it is not a zoo, but the sanctuary. Only a few specimens of animals. Without a permanent "zoo expositions", open to the public in the framework of interactive programs (walks with elephants etc.)

www.elephantsanctuary.co.za/...
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.