!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Západní Sahara - bývalá španělská kolonie, později oficiálně pod společnou správou Španělska, Maroka a Mauritánie. Španělsko se správy vzdalo, hnutí Polisario vyhlásilo Saharskou arabskou demokratickou republiku (SADR), Mauritánie se z následného válečného konfliktu stáhla (a přenechala území Polisariu), ale Maroko si stále nárokuje celou Západní Saharu. OSN uvádí území jako nesamostatné, ale neuznává ani marockou suverenitu ani SADR. SADR je oficiálně uznána 82 státy a je členem Africké unie. Marockou suverenitu neuznal nikdo, přesto je 80% území pod kontrolou Maroka a jen 20% pod kontrolou Polisaria (území jsou oddělena hraniční zdí - v mapě     ).

* Western Sahara -a former Spanish colony, later officially under the joint administration of Spain, Morocco and Mauritania. Spain surrendered the administration, Polisario movement proclaimed Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR), Mauritania withdrew from the subsequent war conflict (and ceded territory to Polisario), but Morocco still claimed all Western Sahara. UN mentions the territory as dependent, but doesn't recognize neither Moroccan sovereignty nor SADR. SADR is officially recognized by 82 countries and is a member of the African Union. No country recognized Moroccan sovereignty, nevertheless 80% of the territory is under Moroccan control and only 20% under control of Polisario (territories are separated by a order wall - ━ • ━   in the map).

ZOO:

El-Aaiun (Laayoune): Colline des Oiseaux
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map
zobrazit v mapě Google
display in Google map


 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.