!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map zobrazit v mapě Google
display in Google map
* Spanish autonomous cities of Ceuta and Melilla - Spanish enclaves, which Morocco claims. Along both borders, there is a narrow strip of neutral zone. Also several small islands along the coast (so-called Plazas de soberanía) are claimed by Morocco. Isla de Perejil (managed from Ceuta) was the subject of the conflict in 2002, at last the Spanish army went away with the condition that the island will not be used by Morocco.  The other islands are under the control of Spain (administratively managed from Melilla) and the Spanish military bases are on each.
* Western Sahara - a former Spanish colony, later officially under the joint administration of Spain, Morocco and Mauritania. Spain surrendered the administration, Polisario movement proclaimed Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR), Mauritania withdrew from the subsequent war conflict (and ceded territory to Polisario), but Morocco still claimed all Western Sahara. UN mentions the territory as dependent, but doesn't recognize neither Moroccan sovereignty nor SADR. SADR is officially recognized by 82 countries and is a member of the African Union. No country recognized Moroccan sovereignty, nevertheless 80% of the territory is under Moroccan control and only 20% under control of Polisario.
* Západní Sahara  - bývalá španělská kolonie, později oficiálně pod společnou správou Španělska, Maroka a Mauritánie. Španělsko se správy vzdalo, hnutí Polisario vyhlásilo Saharskou arabskou demokratickou republiku (SADR), Mauritánie se z následného válečného konfliktu stáhla (a přenechala území Polisariu), ale Maroko si stále nárokuje celou Západní Saharu. OSN uvádí území jako nesamostatné, ale neuznává ani marockou suverenitu ani SADR. SADR je oficiálně uznána 82 státy a je členem Africké unie. Marockou suverenitu neuznal nikdo, přesto je 80% území pod kontrolou Maroka a jen 20% pod kontrolou Polisaria.
* Španělská autonomní města Ceuta a Melilla  - španělské enklávy, které si nárokuje Maroko. Podél obou hranic existuje úzký pás neutrální zóny. Také několik ostrůvků podél pobřeží (tzv. Španělské severoafrické državy) je nárokováno Marokem. Ostrov Isla de Perejil (spravovaný ze Ceuty) byl předmětem konfliktu v roce 2002, španělská armáda odsud nakonec odešla s podmínkou, že ostrov nebude užíván Marokem. Ostatní ostrovy jsou pod kontrolou Španělska (administrativně spravovány z Melilly) a na všech jsou španělské vojenské základny. 

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.