!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Kafia Kingi a Heglig - sporná území pod kontrolou Súdánu, nárokované Jižním Súdánem (Heglig je předmětem ozbrojených bojů - 2012).
* Abyei - sporné území se zvláštním statusem mezi Súdánem a Jižním Súdánem - prozatimně součást obou republik kontrolovaná OSN (vojska Etiopie). Zisky z ropy se dělí a obyvatelé mají obojí občanství. Status je platný do referenda, které však vláda Súdánu odkládá (původní termín 2011).
* Kafia Kingi and Heglig - disputed lands under the control of Sudan, claimed by South Sudan (Heglig is subject of armed conflicts - 2012)
* Abyei - disputed land with special status between Sudan and South Sudan - temporarily a special part of both republics controlled by UN (Ethiopian army). The profits from the oil are shared and inhabitants have both citizenship. The status is effective till referendum, but it is postponed by the government of Sudan (original deadline 2011).
* Halaibský a Bir Tawilský triangl - sporná území nárokovaná Egyptem i Súdánem - obě pod kontrolou Egypta (Bir Tawil je de iure Země nikoho).

* Hala'ib and Bir Tawil Triangle - disputed lands claimed by Egypt and Sudan -  both under controll of Egypt (Bir Tawil is de iure No man's land).
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map zobrazit v mapě Google
display in Google map

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.