!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kandahar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingQandahar  قندهار [Qandahār]   کندهار‎ [Kandahār]   قندھار [Qandahār]   Кандагар [Kandagar]   Қандаҳор [Qandahor]  Qandahor   Kandahár

historicky • historicaly: Alexandria


† Kandahar Zoo
باغ وحش قندهار‎‎  [Bāgh-e Vahsch-e Qandahār]
کندهار ژوبڼ‎  [Kandahār Zhūbəṇ]
31°36'34"N, 65°34'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-AF-XX-0002A†
     
 
Kandahar
AFGHANISTAN
 
- - -

soukromá zoo, která vznikla pravděpodobně v 60. nebo 70. letech (po Kábulské zoo) někde na okraji Kandaháru u mostu Bagh-e Pol. K dispozici je velmi málo informací. Byly zde opice, divoké kozy, želvy a jistě i další zvířata. Chybí i informace o zrušení zoo, ale je velmi pravděpodobné, že již zoo neexistuje, jelikož poslední zpráva (o chovu divokých koz) je z roku 1975. Další krátká zpráva z 90. let je již v minulém čase (o vzpomínkách na návštěvy zoo). Možná zoo zanikla po roce 1994 - po tom co se města zmocnil Tálibán - usiloval o zrušení zoo coby neislámské zábavy (nastolil totální islám a mj. zakázal i portrétování a zobrazování zvířat). Neúspěšně se pokoušel zrušit i zoo v Kábulu.

the private zoo which was created probably in the 60s or 70s (after the Kabul Zoo) somewhere in outskirt of Kandahar near the Bagh-e Pol bridge. Only very little information is available. There were monkeys, wild goats, tortoises and certainly also other animals. Allso information about abolishing the zoo missing, but it is very likely that the zoo no longer exists, because the last report (about breeding of wild goats) is dated 1975. Other short report of the 90s is already in the past tense (the memories of visits to the zoo). Maybe the zoo ceased to exist after 1994 - after the Taliban seized the city - it strived for the abolition of zoos as a non-Islam entertainment (it established a total Islam and banned among others also portraiture and displaying of animals). It tried to abolish unsuccessfully also zoo in Kabul.

zřejmě 60. nebo 70. léta
probably the 1960s or the 1970s

možná po roce 1994 (kdy se města zmocnil Tálibán usilující o zrušení zoo, coby neislámské zábavy)
may be after 1994 (when the Taliban seized the city, its aim was to abolish zoos, as un-Islamic entertainment)

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.