!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sokhumi

Sukhumi ; Aqwa სოხუმი [Sokhumi]  Аҟәа [Ak̄°a] ; Аҟуа [Ak̄ua]   აყუჯიხა [Aqujikha]   Сухум [Sukhum] ; Сухуми [Sukhumi]  Սոխում [Soxum]   Suchumi ; Sochumi

historicky • historically: Tskhumi ; ცხუმი


Sokhumi Monkey Nursery
Scientific-Research Institute of Experimental Pathology and Therapy of Abkhazian Academy of Sciences • NIIEPiT • Sukhumi Zoo
Сухумский обезьяний питомник [Sukhumskiy obez'yaniy pitomnik] • Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) Академии наук Абхазии [Nauchno-issledovatel'skiy institut eksperimental'noy patologii i terapii (NIIEPiT) Akademii nauk Abkhazii] • Сухумский зоопарк  [Sukhumskiy zoopark]
სოხუმის მაიმუნების საშენი [Sokhumis maimunebis sasheni]
lidové a předešlé názvy  •  colloquiall and former names
lidově • colloquially
Обезьянник [Obezjannik] (= Opičinec • Apery)Мартышник [Martyšnik] (= Kočkodaninec • Guenon House)


předešlé názvy • previous names
> 1945
(ENG) Medical and Biological Station for medicine experiments outside the areas of natural habitat of the monkeys
(RUS) Медико-биологическая станция для медицинских экспериментов вне районов естественного обитания обезьян [Mediko-biologicheskaya stanitsya dlya meditsinskikh eksperimentov vne payonov estestvennogo obitaniya obez'yan]

1945 - 1957
(ENG) Medical and Biological Station of USSR Academy of Medical Science
(RUS) Медико-биологическая станция Академии медицинских наук СССР [Mediko-biologicheskaya stantsiya Akademii meditsinskikh nauk SSSR]

1957 - 1991
(ENG) Scientific-Research Institute of Experimental Pathology and Therapy (NIIEPiT) of USSR Academy of Medical Science
(RUS) Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) Академии медицинских наук СССР [Nauchno-issledovatel'skiy institut eksperimental'noy patologii i terapii (NIIEPiT) Akademii meditsinskikh nauk SSSR]
(KAT) სსრ კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული პათოლოგიისა და თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (ნიიეპიტ) [SSR kavshiris Medits’inis mets’nierebat’a akademiis ek’sperimentuli pat’ologiisa da t’erapiis samets’niero kvlevit’i instituti (NIIEPiT)]
(ABK) СССР Амедицинатә наукақәа ракадемиа аексперименттә паталогиеи атерапиеи аҭҵаарадырратә ринститут (НИИЕПиТ) [SSSR Amedicinat° naukaķ°a rakademia aekcperimentta patologiei aterapiei aṭc̄aaradyppat° rinstitut (NIIEPiT)]

1991 - 1993
(ENG) NIIEPiT of Georgian Academy of Science
(RUS) НИИЭПиТ Академии наук Грузии [ NIIEPiT Akademii nauk Gruzii]

1993 - 1994
(ENG) NIIEPiT of Abkhazian Academy of Science
(RUS) НИИЭПиТ Академии наук Абхазии  [ NIIEPiT Akademii nauk Abkhazii]

1994 - 1996
(ENG) Sukhumi Primatological Research Center for Experimental Medicine (SPITSEM)
(RUS) Сухумский приматологический исследовательский центр экспериментальной медицины (СПИЦЭМ) [Sukhumskiy primatologicheskiy iccledovatel'sky tsentr eksperimental'noy meditsiny (SPITSEM)]
43°00'32"N, 41°01'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0006A
     
 
gora Trapetsiya a/ya 66
Sukhumi
ABKHAZIA
GEORGIA
 
+995 44268871
+955 44264517
 
N/A
 
N/A
 
www.academ.atlc.ru/...
na neoficiálních stránkách města • on the unofficial site of the city: www.сухум.net/...
 
 
Suchumská opičí školka byla založena v roce 1927 jako první primatologické centrum v bývalém SSSR - původně s párem šimpanzů a párem anubi, kteří jako jediní z 15 opic přižili transport z Guineje. Školka se brzy stala světově známým výzkumným zařízením. Řada experimentů a studií na primátech vedla k vítězství nad některými vážnými lidskými nemocemi - v roce 1977 zde byl z toho důvodu odhalen památník - v té době jediný památník opicím na světě. Začátkem 80. let Suchumský institut otevřel dvě pobočky - jednu v obci Tamyš (viz. Tamsh Monkey Nursery) a druhou poblíž Adleru - části ruského Soči (viz. Adler Monkey Nursery). V roce 1992 zde bylo okolo 3000 opic (dříve údajně až 5000) + okolo 80 kusů v Gumistinském zakazniku[1], ale Gruzínsko - Abcházskou válku (1992 - 93) přežilo jen asi 300 z nich!!! Dalších 100 uhynulo brzy po té na následky války (stres, hlad atd.). Poválečná léta přežil institut jen díky humanitární pomoci z Německa. Bohužel se i v posledních letech opičí školka potýká s nedostatkem finančních prostředků a chátrá.
Pro běžné návštěvníky je toto zařízení jen zoologickou zahradou s neuvěřitelným množstvím opic, ale je zde i několik vědeckých laboratoří, výzkumný ústav, muzeum primatologie a knihovna s více než půl milionem kusů vědecké literatury.
Pavián, anubi, makaci rhezus, japonský, ássámský, jávský a medvědí, kočkodan zelený....
[1] Jedním z experimentů byl v 80. letech chov skupiny asi 200 paviánů divoce v přírodě v Tuapsinském zakazniku (chráněná oblast kategorie III) severně od Soči (Rusko) a skupiny asi 80 paviánů v Gumistinském zakazniku (severně od Suchumi). Abcházský experiment ukončila válka a ruský byl zrušen počátkem 90. let.

Sukhumi monkey nursery was founded in 1927 as the first primatology centre in the former USSR - originally with couple of chimpanzees and couple of anubis, which survived a transport from Guinea as the only of of 15 monkeys. The nursery soon became world-renowned research facility. Many experiments and studies on primates have led to victory over some serious human diseases - for the reason, there was unveiled a memorial in 1977 - at that time the only memorial of monkeys in the world. Early 80s, the Sukhumi Institute opened two branches - one in village of Tamysh (see Tamsh Monkey Nursery) and second near Adler - part of Russian city of Sochi (see Adler Monkey Nursery). In 1992 there were about 3000 monkeys (formerly reportedly even up to 5000) + around 80 specimens in Gumista zakaznik[1], but only about 300 of them survived the Georgia - Abkhazia War (1992-93)!!! Another 100 died shortly after the war, due to the reason of war consequences (stress, hunger etc.). The institute survived the postwar years only thanks to the humanitarian aid from Germany. Unfortunately, the Monkey nursery faced with a lack of funding in recent years and falls into disrepair.
This facility is a only zoo with incredible number of monkeys for common visitors, but there are also several scientific laboratories, research institute, museum of primatology and library with more than half million pieces of scientific literature.
Hamadryas baboon, yellow baboon, rhezus, Japanese, Assam, long-tailed and stump-tailed macaques, green monkey...
[1] one of experiments in 80s it was also breeding of groups of about 200 hamadryas baboons in the wildlife of Tuapse zakaznik (protected area of category III) northern of Sochi (Russia) and group of about 80 hamadryas baboons on Gumista zakaznik (northern of Sukhumi). The Abkhazian experiment was finished by the war and the Russian was abolished in early 90s.

prodej suvenýrů, blízko je botanická zahrada
souvenir selling; near is the Botanical Garden

kiosky
kiosks

24. srpna 1927
24th August 1927

státní: 1927 - 1930: Moskevský ústav experimentální endokrinologie (Московский институт экспериментальной эндокринологии) ; 1930 - 1931: nezávislá vědeckovýzkumná instituce Lidového komisariátu zdravotnictví (Народный комиссариат здравоохранения) ; 1931 - 1932: Leningradský institut experimentální medicíny - IEM (Ленинградский институт экспериментальной медицины - ИЭМ); 1932 - 1945: Všesvazový institut experimentální medicíny - VIEM (Всесоюзный институт экспериментальной медицины - ВИЭМ); 1945 - 1991: Akademie lékařských věd SSSR (АМН СССР) ; 1991 - 1993: Gruzínská Akademie věd (АН Грузии) ; od 1993 Abcházská akademie věd (АН Абхазии)

state: 1927 - 1930: Moscow Institute of Experimental Endocrynology (Московский институт экспериментальной эндокринологии); 1930 - 1931: self standing science-research institution of People's Commissariat of Health (Народный комиссариат здравоохранения) ; 1931 - 1932: Leningrad Institute of Experimental Medicine - IEM (Ленинградский институт экспериментальной медицины - ИЭМ); 1932 - 1945: All-union Institute of Experimental Medicine - VIEM (Всесоюзный институт экспериментальной медицины - ВИЭМ); 1945 - 1991: USSR Academy of Medical Sciences (АМН СССР) ; 1991 - 1993: Georgian Academy of Science (АН Грузии); since 1993: Abkhazian Academy of Science (АН Абхазии)

24 ha

N/A

1) 75 лет НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии - Основные этапы становления и развития

0 0 0 cca 10 / 280
(2009)
0 0 cca 10 / 280
 
2010 (???)
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.04. 2012 Poslední úprava 29.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.