!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky • historically: Ray; Rajj


† menagerie on Duchamp Hill
  دامگاه در دوشان تپه
35°40'16"N, 51°32'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0005M†
     
 
Duchamp Hill
Tehran
IRAN
 
- - -

zvěřinec nebo spíše již první zoo Teheránu, kterou založil šáh z dynastie Kadžárovců - Násir al-Dín Šáh (žil 1831 - 1896) po své první cestě do Evropy, kde viděl, jak vypadá skutečná zoo. Menažerie ležící na kopci Duchamp byla dokonce často nazývaná i Zoo Tehrán. Sloužila především pro zábavu šáha, ale v době jeho nepřítomnosti byla otevřená i pro veřejnost. Kaspičtí tygři, indičtí lvi, perští levharti, indičtí gepardi, medvědi, hyeny žíhané, opice (paviáni atd.), velbloudi, dravci, pávi... Zvěřinec byl zrušen v roce 1992 a zvířata přemístěna do nové Eram Zoo (která byla do Eram Parku přestěhována z Šemiranu právě v roce 1992).

menagerie, or rather already first zoo of Tehran, which was founded by the Shah of Qajar dynasty - Naser al-Din Shah (lived 1831-1896) after his first trip to Europe, where he saw how a real zoo looks. Menagerie lying on the Duchamp Hill was often called also Tehran Zoo. It served mainly for fun of Shah, but in the time of his absence was opened also for public. Caspian tigers, Indian lions, Persian leopards, Asian cheetahs, bears, striped hyenas, monkeys (baboons etc.), camels, birds of prey, peacocks... The menagerie was abolished in 1992, and the animals are moved to a new Eram Zoo (which was moved to Eram park from Shemiran just in 1992).

v polovině 70. let 19. stol. (po první šáhově cestě do Evropy, tj. po roce 1873)
in the middle of the 1870s (after first Shah's travel to Europe, i.e. after 1873)

1992

původně dynastye Kadžárovců (Násir al-Dín Šáh Kadžár - Muzzafarudín Šáh Kadžár - Muhammad Alí Šáh Kadžár - Ahmad Šáh Kadžár a možná i další již nevládnoucí členové dynastie), nakonec zřejmě státní

Qajar dynasty (Naser al-Din Shah Qajar - Mozaffar ad-Din Shah Qajar - Mohammad Ali Shah Qajar - Ahmad Shah Qajar and may be also other already nn-ruling members of the dynasty), finally probably governmental

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.05. 2012 Poslední úprava 14.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.