!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Západní břeh Jordánu (a Východní Jeruzalém) - oficiálně Palestina, fakticky však z velké části kontrolovaná Izraelem. Oficiálně je ZB dočasně rozdělen do tří oblastí - A (pod kontrolou Palestiny, ±20% území), B (pod civilní kontrolou Palestiny a bezpečnostní kontrolou Izraele, ±20%) a C (pod kontrolou Izraele, ±60%).
Hranice s Izraelem: dočasná demarkační linie (linie příměří z roku 1949, tzv. Zelená linie), fakticky ale částečně také Izraelská bezpečnostní bariéra (ploty a zdi mezi oběmi zeměmi). Sporný nadále zůstává Východní Jeruzalém (včetně Starého města) - oficiálně Palestinský, fakticky Izraelský.
Hranice s Jordánskem: linie, která před vznikem Palestiny byla oficiální hranicí (dle mírové smlouvy z 1994) mezi Jordánskem a Izraelem.

* West Bank (and East Jerusalem) - officially Palestine, however in fact largely controlled by Israel. The WB is officially temporarily divided into three areas - A (under Palestinian control, ± 20% of the territory), B (under Palestinian civil control and Israeli security control, ± 20%) and C (under Israeli control, ± 60%).
Border with Israel: a temporary demarcation line (the armistice lines of 1949, so-called Green line), but in fact partly also Israeli security barrier (fences and walls between both countries). East Jerusalem (including the Old City) remains disputed still - officially Palestinian, in fact Israeli.
Border with Jordan: the line that was the official border (according to the treaty of 1994) between Jordan and Israel before inception of Palestine.
* Pásmo Gazy - oficiálně součást Palestiny, fakticky však (od roku 2007) není pod kontrolou Palestinské správy, ale pod vládou Hamásu.
Hranice s Izraelem: dočasná demarkační linie (linie příměří z roku 1950).
Hranice s Egyptem: podél oficiální egyptské hranice je Izraelem kontrolovaná nárazníková zóna (Philadelphský koridor).

* Gaza Strip - officially part of Palestine, however in actual fact (since 2007) it is not under control of Palestinian Authority, but under governing of Hamas.
Border with Israel: a temporary demarcation line (the armistice lines of 1950).
Border with Egypt: along the official Egyptian border there is Israeli controlled buffer zone (Philadelphia corridor).
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map zobrazit v mapě Google
display in Google map

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.