!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Targovishte

Търговище [Targovishte]  Tărgoviște  Eski Cuma   Targoviště

dříve • formerly Eski Cuma / Eski Dzhumaya (Ески Джумая)


† Targovishte Zoo
Targovishte Mini-Zoo (Zoo-corner)
Зоопарк (Зоокът) Търговище [Zoopark (Zookat) Targovishte]
poznámka  •  notice
pozor na možnou záměnu se Zoo Targoviště (Tărgoviște Zoo) v Rumunsku
pay attention to possible confusion with Targovishte Zoo (Tărgoviște Zoo) in Romania
43°14'47"N, 26°34'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BG-XX-0036A†
     
 
Targovishte
BULGARIA
 
- - -

stará zoo v Targovišti vznikla za socialismu (pravděpodobně někdy v 60. letech - stejně jako naprostá většina ostatních zoo). Zavřena byla zřejmě v roce 2007, protože nesplňovala podmínku chovu po vstupu Bulharska do EU. V roce 2007 město darovalo několik zvířat ze zoo Centru studentské technické a vědecké tvořivosti - daňky, muflony, kozy, andulky, vodní ptáky, pávy, bažanty, okrasné slepice, perličky... (Centrum bylo později také zrušeno a většina zvířat byla převezena do Zoo Varna). Medvědi byli odvezeni do Belici a další zvířata zřejmě do jiných zoo - k dispozici je jen velmi málo informací o této zoo.

old zoo in Targovishte was created during the Socialism (probably sometime in the 60s - same as the vast majority of other zoos). It was closed probably in 2007 because it did not meet the conditions for breeding after the accession of Bulgaria to the EU. In 2007, the municipality donated several animals from the zoo to Center of student's technical and scientific creativity - fallow deer, goats, budgies, waterfowl, peacocks, pheasants, ornamental chickens, guinea fowl... (The center was later also abolished and most of the animals were transported to the Varna Zoo). Bears were transported to Belitsa and other animals apparently to other zoo - only very little information is available about this zoo.

N/A (možná 60. léta - jako většina ostatních zoo)
N/A (may be 1960s - as the most of the other zoos)

pravděpodobně 2007
probably 2007

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.