!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
celé Bulharsko • the whole Bulgaria
"Mafia menageries"

v porevolučním Bulharsku mnoho mafiánů, gangsterů a bossů různých ilegálních skupin chovalo mnoho exotických zvířat, někteří měly v podstatě téměř zvěřinec. Jediný, který ale fungoval jako zoo byl zvěřinec Mitka Malkii (vlastním jménem Dimitar Christov) v Gorno Sahrane. Ostatní byly výrazně menší, neveřejné - jen soukromé (osobní) chovy. Žádný z těchto "zvěřinců" již neexistuje - většina mafiánů byla zavražděna, někteří jsou ve vězení a ostatním byla zvířata zabavena po změně zákona v roce 2008, kdy byl zakázán soukromý chov velkých šelem, krokodýlů apod. Většina zvířat byla údajně přivezena nelegálně nebo neměla jasný původ. V některých případech šlo i o zajímavé druhy zvířat. Otec mafie Ivo Karamanski měl v Bojaně medvědy, jeleny, orly, opice... Po jeho smrti byla zvířata převezena do Sofijské zoo. Dmitrij Minev známý jako Dimata Rusnaka (Ruský Dimata) měl obrovskou sbírku jedovatých pavouků. I on byl zabit. Překupník drog Dušan Spasoevič zvaný Šiptar choval tygry (pašované ze Srbska). Jeden ze zakladatelů mafiánské skupiny VIS Rumen Marinov zvaný Narcisa si dovážel papoušky z celého světa - především ary, kakadu, žaka apod. Většina z nich mluvila a většina jiným jazykem - kromě bulharštiny mluvili česky, holandsky, jihoamerickou španělštinou (ptáci z Argentiny) atd. Josif Josifov přezdívaný Josko měl jaguáry. Christoforos Amanatidis zvaný Taki měl lvy (když vyrostli dal je do Sofijské zoo). Drogový dealer Mitjo Očite měl v Buragsu krokodýly. Bratři - mafiáni, Plamen a Jordan Stojanové známí jako Dambovcové měli v Kremkovici zvířat ještě více - tygry, jaguáry, levharty, pumy, krokodýli, dokonce i žirafu a stádo koní. Po změně zákona uvažovali i o zlegalizování chovu a zřízení soukromé zoo, ale nakonec byla zvířata zabavena a umístěna v Bulharských zoo a tygři v jihoafrickém Lions Rock. A tak dále... - všechny mafiánské zvěřince pravděpodobně neznáme.

in post-revolutionary Bulgaria, many mafiosos, gangsters and bosses of various illegal groups bred many exotic animals, somebody owned basically almost menagerie. However the only, which worked as a zoo was menagerie of Mitko Malkia (real name Dimitar Hristov) in Gorno Sahrane. The others were considerably smaller, non-public - only private (personal) breeds. None of these "menageries" longer exists - most of mafiosos were murdered, some are in prison and animals of the others were confiscated after law change in 2008, when private breeding of big cats, crocodiles etc. was prohibited. Most of the animals were reportedly brought illegally or have not clear origin. Also some interesting species were in some cases. Father of Mafia, Ivo Karamanski had bears, deer, eagles, monkeys... in Boyana. After his death, the animals were transported to the Sofia Zoo. Dmitriy Minev known as Dimata Rusnaka (Russian Dimata) had a huge collection of poisonous spiders. Also he was killed. Drug dealer, Dushan Spasoevich alias Shiptar bred tigers (smuggled from Serbia). One of the founders of mafia group of VIS, Rumen Marinov alias Narcisa imported parrots from all around the world - especially macaws, cockatoos, grey parrots etc. Most of them spoke a most of them by different language - in addition of Bulgarian language they spoke Czech, Dutch, South American Spanish (birds from Argentina) etc. Yosif Yosifov nicknamed Yosko had jaguars. Christoforos Amanatidis alias Taki had lions (when they grown up he gave them to Sofia zoo). Drug dealer, Mityo Ochite had crocodiles in Burgas. Mafia brothers, Plamen and Yordan Stoyanov known as The Dambovtsi had more animals in Kemkovitsi - tigers, jaguars, leopards, cougars, crocodiles, even also giraffe and herd of horses. After the changing the law they considering also about legalizing of the breeding and creation of a private zoo, but finally animals were confiscated and placed in a Bulgarian zoos, tigers in the South African Lions Rock. And so on - probably we don't know all the "Mafia menageries"
 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.