!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nyasvizh

Nesvizh; Niasvizh  Нясвіж [Nyasvizh] (in Taraškievica: Нясьвіж  Несвиж [Nesvizh]  Nieśwież  Nesvyžius  Něsviž; Ňasviž


† Nyasvizh Menagerie
Нясвіжскі звярынец [Nyasvizhski zvyarynets]   Несвижский зверинец [Nesvizhskiy zverinets]
53°12'21"N, 26°39'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BY-XX-0006M†
     
 
Nesvizh
Park Alba
BELARUS
 
Alba Park: www.nesvizh-zapovednik.by/...

šlechtická menažerie rodu Radziwiłłů - první zoo zařízení na území dnešního Běloruska (tehdy Polsko-Litevská unie, pak Ruské impérium atd.).
Menažerii v Parku Alba založil koncem 60. let 18. stol. polsko-litevský šlechtic Stanisław Radziwiłł. Na jihu Evropy koupil 12 velbloudů, vzácné koně, jestřáby, orly a jiná zvířata (v Polsko-Litevsku málo známá). Kromě nich měl i exotická zvířata z Afriky, Itálie a Palestiny a také místní druhy - levharti, vlci, opice,králíci, papoušci, jeřábi, labutě... a na téměř 200 ha lesním a lučním pozemku i 96 zubrů, 120 losů, 56 sobů, 140 srnců, 66 daňků a 130 jelenů a mnoho divočáků a ovcí a koz různých plemen. Navíc měl cvičenou skupinu medvědů, kteří v osmispřežení tahali jeho kočár. Takové medvědy od něj žádal i turecký sultán - nakonec jich 32 dostal a opačným směrem zamířilo 60 velbloudů.
Menažerie zanikla pravděpodobně ještě koncem 18. století

noble menagerie of Radziwiłł family - the first zoo facilities in territory of today's Belarus (at the time Polish-Lithuanian Commonwealth, after that the Russian empire etc.).
The menagerie in Alba Park was founded at the end of the 1760s by Polish-Lithuanian nobleman Stanisław Radziwiłł. In the South of Europe, he bought 12 camels, rare horses, hawks, eagles and other animals (little-known in Poland-Lithuania). In addition these, he had also exotic animals from Africa, Italy and Palestine and also local species - leopards, wolves, monkeys, rabbits, parrots, cranes, swans... and also 96 wisentss, 120 elks, 56 reindeer, 140 roe deer, 66 fallow deer, 130 red deer and many wild boar and sheep and goats of different breeds in nearly 200 hectares of forest and meadow land. Moreover, he had a trained group of bears as a eight-team of his carriage. Such bears were from him requested also by the Turkish sultan - who finally get 32 of these bears. 60 camels were heading in the opposite direction.
The Menagerie went under probably yet late 18th century.

Park Alba stále existuje a spolu se zámkem a pod. je součástí Národního historicko-kulturního muzea-rezarvace Ňasviž, který je památkou UNESCO
Alba Park still exists and it is along with a manor house and so on part of the National historical-cultural museum-reserve Nyasvizh, which is a UNESCO heritage site

1755-58 (přesný rok není známý)
1755-58 (exact year is unknown)

zřejmě koncem 18. stol.
probably late 18th century

šlechtický rod Radziwiłłů
Radziwiłł noble family

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2011 Poslední úprava 23.01. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.