!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karobchytsy

Каробчыцы [Karobchytsy]  Коробчицы [Korobchitsy]  Korobczyce  Karobčycy; Korobčicy

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Hrodna (Гродна) / Grodno (Гродно)


Agrotouristic complex "Grodno Estate Karobchytsy"
Агратурыстычны комплекс «Гарадзенскі маёнтак Каробчыцы» [Ahraturystychny kompleks "Haradzencki Mayontak Karobchytsy"]  Агротуристический комплекс «Гродненское поместье Коробчицы» [Agroturisticheskiy kompleks "Grodnenskoe pomest'e Korobchitsy"]
53°35'58"N 23°44'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BY-XX-0022B
     
 
Korobchitsy
231721, Grodnenskaya obl.
BELARUS
 
+375 152939400
+375 293571081
 
+375 152939400
 
maentak_grodno☼mail.ru
 
www.maentak.grodnomk.by
 
agroturistický komplex „Panství Korobčicy“ s množstvím aktivit včetně mini zoo, bažantnice a tzv. chráněný les, či rezervace, kde jsou zvířata na volno. V mini zoo jsou klokani, marali, koně, poníci, osli, prasata, nutrie, králíci, veverky, pštrosi, jeřábi, bažanti, pávi, husy, kachny, labutě, slepice atd. V rezervaci jsou jeleni lesní a sika, daňci, srnci, losi (?), jaci, kozy a divočáci.

agrotouristic complex "Karobchytsy Estate" with a number of activities including the mini zoo, pheasantry and so-called protected forest, or a reserve where animals are freely. In the mini zoo there are wallabies, maral deer, horses, ponies, donkeys, pigs, nutrias, rabbits, squirrels, ostriches, cranes, pheasants, pecocks, geese, ducks, swans, chickens etc.In the reserve there are red, roe, fallow and sika deer, elks (?), yaks, goats and wild boars.

dětské hřiště a atrakce, jízda na koních, jízdárna, laserový paintball, parky, arboretum
children's playground and attractions, horse riding, horse stables, laser paintball, parks, arboretum

restaurace, kavárna
restaurant, café

2001 - začátek stavby, 2005 - otevření
2001 - beginning of building; 2005 - opening

státní - Masokombinát Grodno (Гродзенскі мясакамбінат • Гродненский мясокомбинат)
governmental - Grodno Meat Processing Plant (Гродзенскі мясакамбінат • Гродненский мясокомбинат)

54 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 67 / ?
(2018)
N/A N/A N/A
 
2013
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.