!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Netolice

Nettolitz; Netolitz


† Netolická obora
Rožmberská obora
Netolice Game Park (Deer Park) • Rožmberk's Deer park
49°03'30"N, 14°10'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0219M†
     
 
Netolice
Zámek Kratochvíle
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Netolickou oboru a panství Leptáč začal budovat již Jakub Krčín koncem 16. století. Krčínův půvabný dvůr se ale zalíbil Vilému z Rožmberka a tak jej v roce 1579 vyměnil s Krčínem za město Sedlčany. Následně dokončil oboru a nechal postavit zámek Kratochvíle. 3.000 ha velká obora byla dokončena (oplocena dřevěným plotem dlouhým 22 km) v roce 1582. Aby mohla být tak velká obora dokončena, muselo zmizet 5 vesnic a 44 usedlostí a dvorů. Byla tady hlavně vysoká zvěř (jeleni srnci), ale chováni byli i daňci, divočáci, divoké husy a kachny, labutě a "káčata mořská". Kromě toho zde byla bažantnice, ohrady koní, psinec (pro lovecké psy), malá obora pro králíky a exotický zvěřinec s velbloudy, buvoly a dalšími zvířaty. Dle nových zjištění tady býval dokonce i slon. Inspirací údajně byla Vilému z Rožmberka mj. císařská menažerie Neugebäude.
Po smrti Viléma z Rožmberka zdědil celé panství jeho bratr Petr Vok a ten jej kvůli dluhům v roce 1602 prodal Rudolfu II. Rudolf sem však nejezdil a tak obora spíše chátrala (a stejně tak zámek). Během Třicetileté války byla obora vypleněna vojáky a po válce zanikla, jelikož zbytky zvěře utekly poničeným oplocením.
Obora byla částečně lovná, částečně chovná, ale celkově sloužila hlavně reprezentativním účelům - jezdil sem každý, kdo něco znamenal, podle některých zdrojů včetně Rudolfa II., podle jiných zdrojů zde naopak Rudolf nikdy nebyl a panství kupoval podle detailních obrazů, které si nechal namalovat.

The Netolice game park and the Leptáč manor began to be built already by Jakub Krčín at the end of the 16th century. But Krčín's charming courtyard took a fancy to William of Rosenberg and so he changed it with Krčín for the town of Sedlčany in 1579. He then completed the game park and built the Kratochvíle Chateau. The 3,000 ha large game park was completed (fenced with a 22 km long wooden fence) in 1582. 5 villages and 44 estates and yards had to be disappear in order to complete such large game park. Mainly deer were here (red and roe deer), but alsop other animals were bred - fallow deer, wild boars, wild geese and ducks, swans and "sea little-ducks". In addition that, there were also pheasantry, horses enclosures, kennels (for hunting dogs), small rabbit game park and exotic menagerie with camels, buffaloes and other animals. According to the new findings, even an elephant was here. The inspiration for William of Rosenberg was allegedly among others also imperial menagerie in Neugebäude.
After the death of William of Rosenberg, his brother Peter Vok inherited the entire estate, and due to debts, he sold it to Rudolf II in 1602. However Rudolf did not go here, so the game park rather was fallen into disrepair (and same also the chateau). During the Thirty Years' War, the game park was plundered by soldiers and ceased to exist shortly after the war, bacause the rest of animals escaped through the damaged fencing.
The game park was partly for hunting, partly for breeding, but generally it served mainly for representative purposes - everyone a bit important went here, including Rudolph II - according to some sources. According to other sources, on the contrary, Rudolf was never here and bought the estate only according to the detailed paintings which he ordered.

1582

~1648

Vilém z Rožmberka > Petr Vok z Rožmberka > Rudolf II.
William of Rosenberg > Peter Vok of Rosenberg > Rudolf II

3000 ha (areál celé obory)
3000 ha (territory of the whole Game Park)

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
areál obory v současné mapě • area of the Game park in the current map
           
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2019 Poslední úprava 19.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.