!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Králův dvůr
King's Court
50°05'16"N, 14°25'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0148M†
     
 
dnes • today:
Obecní dům
Praha 1
CZECH REPUBLIC
 
- - -

někdy okolo roku 1380 nechal český a římsko-německý král Václav IV. (syn Karla IV.) postavit Králův dvůr, který se pak stal sídlem českých králů (1383 - 1484). Kromě panovnického sídla zde byla i nádherná zahrada, domy dvořanů, lázně a rozsáhlý lvinec. Václav IV. sem přesídlil roku 1382 (nebo 1383) - i se lvy z Pražského hradu a jejich ošetřovatelem (tehdy zvaným lvář) Matějem.
Chov lvů byl společným jmenovatelem mnoha českých králů - první písemné důkazy o chovu lvů v Českých zemích jsou z roku 1280. Tehdy benátský dodavatel upomínal Václava II. aby zaplatil dluh za pár lvů, které objednala královna matka Kunhuta (vdova po Přemyslu Otakaru II.). Lvi však byli chovány českými panovníky jistě už i dříve. Oficiálním symbolem českých králů jsou od 13. století.
Narozdíl od předchozích panovníků však Václav IV. nechoval pouze lvy - v Královském dvoře bylo chováno i množství dalších šelem (zřejmě tygři, levharti, medvědi a snad i orli). Z příkazu krále muselo být pro šelmy denně přiváženo čerstvé maso nejlepší kvality. Tento zvěřinec v Králově dvoře sloužil zřejmě po celou dobu, kdy byl sídlem králů, tj. do roku 1484. Poslední písemná zpráva je z roku 1477, kdy lev (který zřejmě utekl) zadávil v Praze malé dítě.
Královský dvůr se nacházel v místě dnešního Obecního domu.

sometime around 1380 the Czech and Roman-German King Wenceslas IV (son of Charles IV) build the King's Court (Králův dvůr), which then became the seat of Czech kings (1383-1484). In addition to the royal residence there was also beautiful garden, houses of courtiers, spa and extensive lion facility. Wenceslas IV relocated here in 1382 (or 1383) - also with lions from the Prague Castle and their keeper (then called lvář = something like lioners) Matěj.
A breeding of lions was the common denominator of many Czech kings - the first written evidence of lions breeding in the Czech lands is from 1280. Back then a Venetian contractor was dunning Wenceslas II of Bohemia for payment the debt for a couple of lions, which ordered the Queen Mother Kunigunda of Slavonia (widow of Ottokar II of Bohemia). However lions were kept by the Czech rulers surely sooner. They are an official symbol of Czech kings since the 13th century.
However in contrast to previous rulers, Wenceslas IV didn't keep only lions - in the Royal's court there were bred also many other carnivores (probably tigers, leopards, bears and perhaps also eagles). By order of the king, it had to be brought a fresh meat of best quality daily. This menagerie at the Royal's Court served apparently during the entire time when it was the seat of kings, ie. until the 1484. The last written record is from 1477, when the lion (who apparently escaped) bit and killed a small child in Prague.
The Royal's Court was located at the place of today's Municipal House (Obecní dům).


Václav IV. choval i několik druhů jelenů, divočáky, zubry atd. v Královské oboře (Obora Ovenec, dnešní Stromovka)
Wenceslas IV. bred also several species of deer, wild boars, wisents etc. in Královská obora (= Royal deer park, also Deer park Ovenec, today's Stromovka)

1382 nebo 1383 (Václav IV.)
1382 or 1383 (Wenceslas IV)

zřejmě do 1484 (kdy přestal být Králův dvůr královským sídlem) - poslední zprávy o lvech jsou z roku 1477
apparently until 1484 (when the Royal's Court finished to be the royal sat) - the last records about lions are from 1477

Václav IV. a po něm zřejmě všichni další panovníci, kteří sídlili v Králově dvoře - tzn. Zikmund Lucemburský, Albrecht II. Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagelonský

Wenceslas IV and after him apparently all others emperors, who resided in Royal's Court - ie. Sigismund of Luxemburg, Albert the Magnanimous, Ladislaus the Posthumous, George of Poděbrady and Vladislaus II of Bohemia and Hungary

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.12. 2011 Poslední úprava 28.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.