!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Zvěřinec v Královské zahradě
Menagerie in the Royal Garden
předešlé názvy  •  former names
(CES) zvěřinec je často nazýván Lví dvůr, což byla jen jeho část později přejmenovaná na Medvědí dvůr, častý název je také Zvěřinec Rudolfa II.
(ENG) the menagerie is often called Lví dvůr (Lion court), what was its part only, later renamed to Medvědí dvůr (Bear court), frequent name is also Zvěřinec Rudolfa II. (Menagerie of Rudolf II)
50°05'35"N, 14°23'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0149M†
     
 
Pražský hrad
Praha - Hradčany
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zvěřinec byl založen pravděpodobně Ferdinandem I. roku 1534 (nebo již dříve) a fungoval kontinuálně až do roku 1740. Pod tento zvěřinec patřily i dvě pobočky - Obora Hvězda a Obora Ovenec (dnešní Stromovka).
Maximilián II. postavil první dřevěný pavilon šelem, který později Rudolf II. přestavěl na známý Lví dvůr (později přejmenován na Medvědí dvůr). V dobách panování Rudolfa II. to byl největší zvěřinec tehdejší Evropy s nejvýznamnější sbírkou druhů zvířat. Zvěřinec takového rozsahu v Evropě nebyl překonán až do přelomu 18. a 19. století, kdy vznikaly první novodobé zoo. Z bezpočtu zvířat, která zde byla, máme zprávy o: lvech, tygrech, levhartech, gepardech, medvědech, vlcích, liškách, velbloudech, jelenech, divočácích, zubrech, buvolech, "indickém oslu", koních, "indickém teleti", pštrosech, pelikánech, bílých rarozích, orlech a dalších dravcích, papoušcích, kolibřících, perličkách, krocanech, velkých plazech... Nedoložené zprávy hovoří také o orangutanu a (nebo) šimpanzi, antilopách či gazelách, plameňácích, kasuáru a jiných zvířatech - mnohdy nespecifikovaných, jako například "vzácní novoguinejští papoušci" nebo "redtails". Nejslavnějším údajným obyvatelem Rudolfovi menažerie byl dodo (viz. obsáhlé info zde). 1599 zde byl prý odchován první lev na našem území.
Po skonu Rudolfa II. (1612) menažerie začala chátrat, na přelomu 17. a 18. století zde už bylo jen pár zvířat a roku 1740 zanikla definitivně. Dnes je ze Lvího dvora restaurace, Královská zahrada je přístupná návštevníkům (coby zahrada Pražského hradu) a rovněž tak i obě obory - Hvězda a Stromovka (coby parky).

the menagerie was founded probably by Ferdinand I in 1534 (or earlier) and operated continuously until 1740. Also two branches - Hvězda Game Park and Ovenec Game Park (today's Stromovka) belonged under this menagerie.
Maximilian II built the first wooden pavilion of beasts of prey, which Rudolf II later rebuilt to famous Lion Court (later renamed to Bear Court). At the time of the reign of Rudolf II, it was the greatest menagerie of the then Europe with the most important collection of animal species. Menagerie of this scale was not overcome in Europe until the turn of the 18th and 19th century, when the first modern zoos emerged. From the immense number of animals that were here, we have reports about: lions, tigers, leopards, cheetahs, bears, wolves, foxes, camels, deer, wild boar, wisents, buffalos, "Indian donkey" horses, "Indian calf", ostriches, pelicans, white gyrfalcons, eagles and other raptors, parrots, hummingbirds, guinea fowls, turkeys, large reptiles... Unconfirmed report also talks about orang-utans and (or) chimpanzee, antelopes or gazelles, flamingos, cassowary and other animals - often unspecific, such as "rare New Guinea parrots" or "redtails." The most famous alleged inhabitant of the Rudolf's menagerie was dodo bird (see comprehensive info here). 1599, reportedly there was born (bred) first lion in Czech lands.
After the death of Rudolf II (1612) the menagerie began to dilapidate, at the turn of the 17th and 18th century there were only a few animals, and in 1740, disappeared definitively. Today a restaurant is from the Lion Court, the Royal Garden is open to visitors (as the Garden of Prague Castle), as well as both deer parks - Hvězda and Stromovka (as parks).

zřejmě 1534 (Ferdinand I. Habsburský)
probably 1534 (by Ferdinand I, Holy Roman Emperor)

1740

Ferdinand I. > Maximilián II. > Rudolf II. > Matyáš II. > Ferdinand II. > Fridrich Falcký > Ferdinand III. > Ferdinand IV. > Leopold I. > Josef I. > Karel VI.
Ferdinand I > Maximilian II > Rudolf II > Matthias of Austria > Ferdinand II > Frederick V > Ferdinand III > Ferdinand IV > Leopold I > Joseph I > Charles VI

N/A

1) Pražský zvěřinec v Královské zahradě; Prague menagerie in the Royal Garden

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2011 Poslední úprava 30.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.