!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague

Praha - Liboc byla tehdy samostatná obec Liboc • Praha - Liboc was then independent village Liboc


† Obora Hvězda
Hvězda Game Park (Deer Park) (Hvězda = Star)
50°04'56"N, 14°20'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0199M†
     
 
Praha 6 - Liboc (then independent village of Liboc)
CZECH REPUBLIC
 
- - -

původně lovecká obora založená roku 1534 Ferdinandem I. Habsburským (tehdy ještě s názvem Nová obora). 1541 musel být dřevěný plot nahrazen vysokou zdí kvůli velkému počtu vysoké zvěře. 1555 se začíná stavět Letohrádek Hvězda, u kterého záhy vyrostla voliéra a potom i zvěřinec. Ferdinand tady měl 12 velbloudů, „indického osla“ (žlutého, celého kosmatého a s chlupy na hubě jako lev), „indické tele“ a 2 lovecké gepardy.
Rudolf II. z obory udělal více park (asi v 80. letech 16. stol.) a k lovné zvěři přidal i exotické druhy. Obora Hvězda se spolu s Oborou Ovenec stala pobočkou Královského zvěřince (dnes známý jako Zvěřinec Rudolfa II. nebo Lví dvůr) a stejně tak byla občas otvírána pro veřejnost. Kromě jelenů, daňků, divočáků a další lovné zvěře z našich končin zde byly údajně i antilopy a (nebo) gazely a v roce 1592 sem bylo přivezeno i 12 lvů s ošetřovatelem Indem. Možná zde byly i další zajímavé druhy, ale konkrétní zprávy nejsou k dispozici.
O konci chovu cizokrajných zvířat v Oboře Hvězda nejsou k dispozici žádné informace - lze předpokládat, že k němu došlo krátce po Rudolfově smrti (1612) nebo nejpozději 1620, kdy byla celá obora dějištěm Bitvy na Bílé Hoře.

originally hunting game park founded in 1534 by Ferdinand I (then called Nová obora - New Game Park). 1541, a wooden fence had to be replaced by a high wall because of the large number of deer. 1555, Letohrádek Hvězda (summer residence) begins to be build and soon there was created an aviary and then also menagerie. Ferdinand had here 12 camels, the "Indian donkey" (yellow, fully hairy and with hairs on mouth like a lion), "Indian calf" and 2 hunting cheetahs.
Rudolf II made more park from the game park and to game animal added also some exotic species. Hvězda Game Park along with Ovenec Game Park became a branch of the Royal Menagerie (today known as the Menagerie of Rudolph II or Lion's Court) and as well as that, it was occasionally opened to the public. In addition to red deer, fallow deer, wild boars and other game animals from our region, there were reportedly also antelope and (or) gazelles, and in 1592 twelve lions with Indian keeper was brought here. Maybe there were also other interesting species, but specific reports are not available.
No information about the end of the breeding of exotic animals in the Hvězda Game Park is not available- it can be assumed that it occurred shortly after Rudolf's death (1612) or at the latest in 1620, when the entire game park was the venue of the Battle of the White Mountain.

zřejmě za vlády Rudolfa II. – v 80. letech 16. století (předtím lovecká obora)
perhaps during reign of Rudolf II - in the 1580s (before that it was hunting game park)

pravděpodobně po smrti Rudolfa II. (1612) nebo nejpozději při Bitvě na Bílé Hoře (1620)
probably after death of Rudolf II (1612) or at the latest during the Battle of White Mountain (1620)

Rudolf II. > Matyáš II., možná i Ferdinand II. a Fridrich Falcký
Rudolf II > Matthias of Austria, may be also Ferdinand II  and Frederick V

84 ha (areál celé obory)
84 ha (territory of the whole Game Park)

1) informace v článku Pražský zvěřinec v Královské zahradě; information in article of Prague menagerie in the Royal Garden

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2016 Poslední úprava 09.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.