!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague

Praha - Bubeneč byla tehdy samostatná obec Přední Ovenec • Praha - Bubeneč was then independent village Přední Ovenec


† Obora Ovenec
Královská obora
Ovenec Game Park (Deer Park) • Royal Game Park
50°06'25"N, 14°25'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0198M†
     
 
today's Stromovka
Praha 6 - Bubeneč (then independent village of Přední Ovenec)
CZECH REPUBLIC
 
- - -

dnešní Storomovku založil pravděpodobně Přemysl Otakar II. roku 1268 (neexistují o tom důkazy, první písemné zmínky jsou z roku 1320). Sloužila samozřejmě loveckým účelům, v husitské době byla poničena a v 30.-.50. letech 16. století obnovena Ferdinandem I. Chovatelská historie začíná v roce 1547, kdy byl zřízen obrovský rybník (21 ha) pro chov ryb, tři menší rybníky k chovu vodních ptáků, bažantnice a ke stávajícímu chovu srnců, jelenů a klisen, byl zaveden i chov zubrů, buvolů, divočáků a lišek.
Největší rozkvět obory nastal za vlády Rudolfa - v roce 1584 nechal provést parkové úpravy, vytvořit další rybníky a prorazit 1.097 m dlouhou štolu od Vltavy pod Letnou až do středu Královské obory (pro napájení rybníků vltavskou vodou). Zároveň zavedl chov dalších druhů zvířat a z obory udělal spolu s Oborou Hvězda v podstatě pobočku Královského zvěřince (známého též jako Lví dvůr). Píše se, že Rudolf II. zvířata v oboře raději pozoroval než aby je lovil. Ta velká (tzn. savce) měl údajně pojmenovaná a rozeznával je. Zvěřinec nebyl veřejný, ale Rudolf II. pořádal prý čas od času "dny otevřených dveří" pro veřejnost - ze všech tří zvěřinců právě v Ovenci nejčastěji.
Po smrti Rudolfa II. (1612) byl dvůr přestěhován do Vídně - obora pozbyla významu a chov divokých "nelovných" zvířat skončil.
Jeleni, daňci (od 1548), srnci, losi, snad i sobi, koně, divočáci, zubři, buvoli, údajně i pratuři, lišky, bažanti, koroptve, vodní ptáci, velké množství ryb a jistě i další druhy, o jejichž chovu se nedochovaly zprávy. Pravděpodobně mufloni (první v zemi), ale píše se o "divokých ovcích".

Today's Storomovka was probably founded by Ottokar II of Bohemia in 1268 (no proof about that exists, the first written records are from 1320). It served of course for hunting purposes, was destroyed in the Hussite period and restored by Ferdinand I in the 1530s - 1550s. The breeding history begins in 1547, when there was created a huge pond (21 ha) for fish breeding, three smaller ponds for breeding of waterfowl, pheasantry and breeding of wisents, buffaloes, wild boars and foxes was added to current breeding of red and roe deer and mares.
The greatest flourishing of the game park occurred during the reign of Rudolf II - in 1584 he had done park adaptations of the landscape, created more ponds and bored 1,097 m long tunnel from Vltava river under Letná up to the centre of the Royal Game Park (for water supply of ponds by Vltava water). At the same time he introduced the breeding of other species of animals and made from the game park along with Hvězda Game Park de facto a branch of the Royal Menagerie (also known as the Lion's Court). It was reported that Rudolf II was keen on watching rather than hunting animals in the park. He had allegedly named the big (ie. mammals) and could distinguish them. The menagerie was not open to the public, but Rudolf II reportedly organized from time to time "open days" for the public - from all three menageries most often just in Ovenec.
After the death of Rudolf II (1612) the court was moved to Vienna - the Game park lost its significance, and the breeding of wild "non-hunting" animals ended.
Red deer, fallow deer (since 1548), roe deer, elks, perhaps reindeer, horses, wild boars, wisents, buffalos, reportedly also aurochs, foxes, pheasants, partridges, waterfowl, large quantities of fish and certainly also other species about whose breeding no messages remained. Probably also mouflons (first in the country), but reports are about "wild sheep".

1547 (předtím lovecká obora - zřejmě od roku 1268)
1547 (before that it was hunting game park - probably since 1268)

po roce 1612
after 1612

Ferdinand I. > Maximilián II. > Rudolf II. > Matyáš II.
Ferdinand I > Maximilian II > Rudolf II > Matthias of Austria

84 ha (celý areál Královské obory)
84 ha (the whole territory of Royal Game Park)

1) informace v článku Pražský zvěřinec v Královské zahradě; information in article of Prague menagerie in the Royal Garden

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2016 Poslední úprava 09.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.