!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 

Asch


† Tierpark Asch
Tiergarten Asch • Park zvířat Aš • Zoopark Aš
Aš Animal Park
50°12'43"N, 12°11'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0071A†
     
 
Geipel Park (on the end of today's Palackého street)

CZECH REPUBLIC
 
informace na stránkách Ašska • info on website of Aš region www.asskyweb.cz/...

malá zvířecí zahrada, která vznikla někdy před válkou na konci dnešní ulice Palackého v parku založeném místním průmyslníkem a mecenášem Gustavem Geipelem (Gaipelův park). Z fotografií je patrné, že zde byly výběhy daňků a srn (a zřejmě i jelenů), výběh morčat s nádherným dřevěným domečkem, několik voliér s liškami, bažanty a jinými ptáky či menšími savci a také jezírko s ostrůvkem pro vodní ptáky (na místě zůstaly také základy dvou budov, ale není známo o jaké budovy se jednalo).
Zookoutek, v němčině nazývaný Tierpark, či Tiergarten zanikl pravděpodobně během 2. světové války, ale někteří pamětníci hovoří o tom, že některá zvířata (minimálně kachny a bažant) zde žila ještě okolo roku 1960.

small animal garden that was created sometime before the war at the end of today's Palackého Street in a park founded by a local industrialist and patron Gustav Geipel (Gaipelův park). From the photos, it is clear that there were enclosures of fallow and roe deer (and probably also red deer), enclosure of guinea pigs with a beautiful wooden house, several aviaries with foxes, pheasants and other birds or smaller mammals, and a little pond with an island for waterfowl (also the foundations of two buildings remains in the place, but it is not known what buildings these were).
The Zoo-corner, in German called Tierpark or Tiergarten, probably disappeared during WWII, but some contemporary witnesses say that some animals (at least ducks and pheasant) lived here still around 1960.

~30. nebo 40. léta
~the 1930s or 1940s

zřejmě během 2. sv. války, někteří pamětníci však uvádí, že zde bylo několik zvířat ještě okolo 1960
perhaps during WWII, however some contemporary witnesses mention, that some animals were there still around 1960

zřejmě městský
perhaps municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.05. 2017 Poslední úprava 01.05. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.