!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Brno

Brünn

slangově (v Hantecu) in slang (Hantec):  Brincl ; Brnisko 
historicky • historically Brnen ; Brvnn ; Brnno


† Zookoutek v Tyršově sadu
Zoologický koutek v Tyršově sadu • Zookoutek Brno
Zoo-corner (Mini-zoo) in Tyrš' park • Zoological corner in Tyrš' park • Brno Zoo-corner
49°12'09"N, 16°36'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0072A†
     
 
Kounicova ul.
Tyršův sad
Brno
CZECH REPUBLIC
 
- - -

nepřímý předchůdce Brněnské zoo - zookoutek, byl otevřen v Tyršově sadu na Kounicově ulici roku 1937. Cílem zookoutku byl vznik větší zoo. Prvními zvířaty byly: straka, kavka (albinotická), 5 druhů bažantů a pár srn. Brzy se zookoutek rozrostl i o další zvířata - kočkodan zelený, orel královský, jezevci, mývali, bílý daněk, veverky, nutrie, morčata, sovy, pávi, perličky, čáp, terárium s úžovkami atd. V roce 1938 bylo v zookoutku téměř 200 zvířat. V roce 1941 zookoutek dostal i lvici (ze Zoo Praha). V roce 1941 však protektorátní rada rozhodla, že musí Spolek do 24 hodin vyklidit sad a zlikvidovat zookoutek. Zvířata byla v krutých mrazech transportována do různých zoo (polovina jich nepřežila). Zookoutek skončil svou činnost ze dne na den. Po válce Spolek obnovil svou činnost a po osmi letech založil dnešní Brněnskou zoo.

indirect predecessor of Brno Zoo - a mini-zoo, was opened in Tyrš' park on Kounicova Street in 1937. Aim of the mini-zoo was foundation of a larger zoo. The first animals were: magpie, jackdaw (albino), five species of pheasants and a couple of roe deer. Soon, the mini-zoo has grown to include other animals - green monkey, eastern imperial eagle, badgers, raccoons, white fallow deer, squirrels, nutrias, guinea pigs, owls, peacocks, guinea fowls, stork, terrarium with grass snakes etc. In 1938 nearly 200 animals were in the mini-zoo. In 1941 the mini-zoo got a lioness (from Prague Zoo). However in 1941, the Protectorate Council decided that the Society have to vacate the gardens and liquidate the mini-zoo within 24 hours. The animals were transported in the harsh frost to other zoos (half of them didn't survive). Mini-zoo ended its activities from day to day. After the war the Society renewed its activities and after eight years founded today's Brno Zoo.

19. června 1937
19th June 1937

leden 1941
January 1941

Spolek pro zřízení zoo
Society for the establishment of the zoo (Spolek pro zřízení zoo)

N/A

N/A

1) Historie zookoutku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.