!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Děčín

Tetschen  Dźěčin

-> 1942 dvě samostatná města two independent cities Děčín (Tetschen) a Podmokly (Bodenbach); 1942 - 1947 Tetschen-Bodenbach


† Tiergarten Bodenbach-Krochwitz
Wildpark Bodenbach-Krochwitz • Wildpark Immenheim
Zoo (zvěřinec • obora) Podmokly - Chrochvice • Obora Immenheim (Včelí dům)   Podmokly - Chrochvice Zoo (Menagerie • Game Preserve (Deer Park)) • Game Preserve (Deer Park) Immenheim (Bees house)
50°45'22"N, 14°09'67"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0083B†
     
 
Děčín VII - Chrochvice
(dnešní ulice U Obory)
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Tiergarten nebo Wildpark - německé názvy, které se obvykle používají pro oboru (i současný název tohoto místa je Obora), tomu odpovídá i fakt, že zde byli bílí jeleni... Ovšem přinejmenším na jedné pohlednici byla i lvíčata. Dále pávi. Zoo stávala pod vrcholem Chmelník (konec dnešní ulice U Obory) a byla spolu s malou botanickou zahradou, vyhlášeným včelínem a kuželnou součástí lesního hostince Immenheim.  Ačkoli byl Immenheim v lese, byl oblíbený pro svou parkovou úpravu.
Hostinec, Zoo atd. postavil v roce 1909 (jiný zdroj uvádí 1912) Josef Fritsche, který si nad parkem vystavěl i rodinnou hrobku a v ní se později nechal pohřbít. Po jeho smrti převzal podnik Reinhold Fritsche (zřejmě syn). O konci Immenheimu existují dvě různé varianty... Jedna říká, že byl kompletně zničen obrovským sesuvem půdy v roce 1914 (nebo požárem o pár měsíců později) a již nikdy nebyl obnoven. Druhá mluví o nejlepších letech a největší popularitě po roce 1918. Vzhledem k množství vydaných pohlednic (především restaurace a botanická zahrady) je pravděpodobnější druhá verze. V tom případě by zoo pravděpodobně existovala až do válečných let - po válce byla rodina Fritsche jistě vystěhována. Pro tuto variantu hovoří i fakt, že na rodinné hrobce je uvedeno jméno Oskara Fritsche, který zemřel ve věku 24,5 let v roce 1919 - pokud by bylo místo před pěti roky zavaleno sesuvem a neobnoveno, zřejmě by se tedy rodina odstěhovala a nepohřbívala by v této hrobce. Navíc existují zprávy o tom, že byl areál zdevastován (lidmi) po roce 1945.
Dnes se na tomto místě nachází hájovna a miniobora s jeleny a divočáky.

Tiergarten or Wildpark - German names, which are usually used for the preserve / deer park (and also current name of the place is Obora - same thing in Czech), the fact that there were white deer corresponds to this... But at least one postcard of lion cubs existed. Furthermore, peacocks. Zoo lay in the Chmelník hill (at the end of today's street U Obory) and was, together with a small botanical garden, renowned apiary and a skittle ground, part of the forest guesthouse Immenheim. Although Immenheim was in the woods, was a favourite for its park arrangement.
Guesthouse, zoo, etc. was built in 1909 (another source says 1912) by Joseph Fritsche, who built also a family tomb above the park, and there he was entombed later. After his death, Reinhold Fritsch (probably the son) took over the business . About the end of Immenheim there are two different versions... One says it was completely destroyed by a huge landslip in 1914 (or by the blaze couple months later) and has never been restored. The second talks about the best and most popular years after 1918. Due to the number of issued postcards (especially of restaurant and botanical garden) is more probable the second version. In this case, the zoo could exist likely until the war years - the Fritsche family was evicted after the war certainly. This variant is supported also by the fact that on the family tomb there is name of Oscar Fritsche, who died at the age of 24.5 years in 1919 - if the place was cluttered up with the landslip five years ago and never renew, apparently, the family would be moved, and would not be interring in this tomb. In addition of that, there are also reports that the area was devastated (by people) after 1945.
Today in the place there is gamekeeper's house and a mini deer park with deer and wild boars.

1909 nebo 1912 (Josef Fritsche) - viz. popis
1909 or 1912 (by Josef Fritsche) - see description

1914 nebo 40. léta (viz. popis)
1914 or 40s (see description)

soukromá (Reinhold Fritsche)
private (Reinhold Fritsche)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 25.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.