!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Holešov

Holleschau


† Zookoutek Holešov
Holešov Zoo-corner (Mini-zoo)
49°20'14"N, 17°35'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0061A†
     
 
Zámek Holešov
Holešov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zookoutek (jeden z nejvýznamnějších v republice) byl oficiálně založen roku 1948, ale již před tím měl chov exotických zvířat na Holešovském zámku tradici. Obora šlechtického rodu Wrbnů (v Holešově cca od první poloviny 19. stol.) vypadala více jako zoo než obora. Bylo zde mnoho druhů exotických zvířat. Kromě daňků a muflonů zde byly výběhy několika druhů jelenů (mj. axisů, srnců atd.), divočáků, bizonů, tahrů, nandu. V zámeckém příkopu a na nádvoří byly voliéry dravců, sov a malých šelem (jezevci, fretky atd.). Samozřejmostí byli koně, bažanti a pávi. Ve znárodněném zookoutku pak byly i opice (makaci vepří, lví a rhesus, paviáni, kočkodani husarští a zelení, malpy), rysi, dinga, několik druhů malých šelem, koně Převalského, daňci, wapiti, axisi, antilopy jelení, lamy huanako, jaci, uherský skot, kozorožci kavkazští, dikobrazi, emu, nandu, pštrosi, různé druhy vrubozobých a hrabavých. Zookoutek byl zrušen 1996.

mini-zoo (one of the most important in the country) was officially founded in 1948, but already before that the breeding of exotic animals has a tradition in Holešov manor house. Deer park of noble family Wrbna (in Holešov since cca the first half of 19th century.) looked more like a zoo than a game preserve. There were many species of exotic animals. In addition to fallow deer and mouflon, there were enclosures of several species of deer (chitals, roe deer etc.), wild boars, bisons, tahrs, rheas. In the manor moat and the court there were aviaries with birds of prey, owls and small carnivores (badgers, ferrets etc.). Horses, pheasants and peacocks was matter of course. In tha nationalized mini-zoo were monkeys (pig-tailed, lion-tailed and Rhesus macaques, baboons, Patas and Green monkeys, capuchins), lynx, dingos, several species of small carnivores, Przewalski horses, fallow deer, wapitis, axises, blackbucks, guanacos , yaks, Hungarian grey cattle, West Caucasian tur, porcupines, emus, rheas, ostriches, various species Anseriformes and Galliformes. Mini-zoo was closed 1996.

1948 - zookoutek, předtím již obora s exotickými zvířaty šlechtického rodu Wrbnů
1948 - mini-zoo, before that already deer park with exotic animals of noble family Wrbna

1996

městský, předtím soukromý chov šlechtického rodu Wrbnů (i Vrbnů)
municipal, before that noble family Wrbna's (also Vrbna) private breeding

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.