!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jabkenice

dříve formerly: Jablkynice


† Jablkynická obora
Jablkynice Game Preserve (Deer-Park)
50°19'10"N, 15°01'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0075A†
     
 
Jabkenice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

historie této obory je poněkud složitější - založili ji někdy okolo roku 1750 Fürstenbergové u Loučeňského zámku. Tato stará obora sloužila lovu a výsadbě exotických dřevin (především Karl Aloysu Fürstenberg). Ještě před koncem vlády (před rokem 1800) přesunul rod Fürstenbergů oboru k Jabkenicím. Ta byla dlouho bez zvěře, v roce 1804 byli dovezeni první jeleni, v roce 1865 už zde bylo 90 jelenů, 130 daňků, 13 divočáků a 15 srnců. O "historické zoo" je možné mluvit až v období Alexandra Thurn-Taxise (zdědil zámek i oboru v roce 1889). Ten oboru zazvěřil exotickými zvířaty. Chov sobů se nezdařil, ovšem axisi tu byli brzy jako doma. Nejpozoruhodnějším zvířetem té doby byli bizoni, ti však ničili les a tak byl jejich chov po dvou letech ukončen. Dále zde byli jeleni sika, Dybowského a wapiti, mufloni, klokani, mary, pštrosi, emu, plameňáci, divocí krocani, tetřívci, "japonské husy", poníci. V té době ojedinělý byl i chov raků a ryb (kapři, štiky, líni, úhoři, pstruzi potoční, siveni američtí a poprvé v Českých zemích i pstruzi duhoví). Obora zanikla těsně před koncem války a ostatní majetek byl po válce zkonfiskován. V roce 1963 byla obora obnovena - už pouze jako klasická obora a jen pro daňky.

history of the preserve (deer park) is a little bit more complicated - it was founded sometime around 1750 by Fürstenberg's noble family in the Loučeň manor house. The old deer park was used for hunting and planting exotic trees (mainly for Karl Aloys Fürstenberg). Even before the end of reign (before 1800) the Fürstenberg's noble family moved the park near Jabkenice. It was long time without animals, in 1804 first deer were imported, already in 1865 there were 90 deer, 130 fallow deer, 13 wild boar and 15 roe deer. About "historical zoo" it can be told till in the time of Alexander Thurn und Taxis (he inherited the castle and preserve in 1889). He filled up the park by exotic animals. Reindeer breeding were unsuccessful, but axis deer was soon in a family way. Bisons was the most remarkable animals of that time, but they destroyed the forest and so the breeding was ended after two years. Furthermore, there were sika, Dybowski!s and wapiti deer, moufflons, kangaroos, maras, ostriches, emus, flamingos, wild turkeys, black grouses, "Japanese geese", ponies. At that time, there was also unique breeding of crayfish and fish (carps, pikes, tenches, eels, brown trouts, brook trouts and first time in the Czech Lands also rainbow trouts). Park was abolished shortly before the end of war and other assets were confiscated after the war. In 1963 the park has been restored - already just like the classic game park and for fallow deer only.

po roce 1889 (viz. popis)
after 1889 (see description)

1943 (viz. popis)
1943 (see description)

soukromé
private

567 ha (podle jiných informací 530 ha) - dnešní rozloha (původní obora byla pravděpodobně větší)
567 ha (530 ha according to another information) - current area (the original preserve was probably larger)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2011 Poslední úprava 24.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.