!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kutná Hora

Kuttenberg


† Zookoutek Kutná Hora
Kutná Hora Zoo-corner (Mini-zoo)
49°56'48"N, 15°16'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0055A†
     
 
Kutná Hora
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zookoutek, který se nacházel v parku pod Vlašským dvorem do roku 1936. Pak byl přesunut o kousek dál do jiné části parku (za Žižkovu bránu). Po válce byl zookoutek zrušen a v 50. letech znovu obnoven. Opice (makaci), dinga, lišky, mývali, jezevci, srnky, veverky, papoušci, místní pěvci, bažanti, kachny, perličky, želvy,  v kašně byly barevné ryby. Po roce 1968 byla zvířata v zookoutku omezena pouze na ptáky. V polovině 70. let Národní výbor rozhodl o likvidaci zookoutku. Důvodem byl odchod dlouholetého správce a nenalezení nového. Zvířata byla rozprodána do Zverimexu a Zoo Bojnice. V roce 1999 se začalo uvažovat o obnově mini zoo, byly zpracovány studie, ale z plánu sešlo. Výrazné snahy obnovit zookoutek začali opět od roku 2008. V roce 2011 byla občanským sdružením podána žádost o pronájem 0,25 ha plochy bývalého zookoutku - s cílem vytvoření moderní minizoo, která bez problémů získá i licenci a statut zoologické zahrady.

mini-zoo, which was located in the park under Vlašský Court till 1936. Then he moved a little farther to another part of the park (past Žižka's gate). After the war, the mini-zoo was closed and renovated in 50s. Monkeys (macaques), dingos, foxes, raccoons, badgers, roe deer, squirrels, parrots, local song birds, pheasants, ducks, guinea fowls, tortoises, in the fountain were colored fish. After 1968 animals in mini-zoo were reduced to birds. In the mid 70s, the National Committee decided to liquidate mini-zoo. The reason was the departure of longtime manager and not finding a new one. The animals were sold off to the pet shops and Zoo Bojnice. Reflections about restoring the mini-zoo begun in 1999, a study has been processed, but the plan was not realized. Considerable effort to restore a mini-zoo has begun again since 2008. In 2011, the civic association submits an application for leasing of 0.25 ha of former mini-zoo area - to create a modern mini-zoo, which easily gets the license and status of the zoological garden.

začátek 30. let (1931 -?); 1936 přemístěn; po 2. světové válce zrušen a obnoven v 50. letech
early 30s (1931 -?); 1936 removed; abolished after the WWII and renovated in 50s

1974

městský(?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 04.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.