!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Most

Brüx


Zookoutek Slunečních lázní
Zoo-corner (Mini-zoo) of Sluneční lázně (= Sun bath)
další názvy  •  other names
Sluneční lázně byly lidově nazývány • The Sluneční lázně (Sun bath) was coloquially called: Slunky or Slunka
německy údajně (???) • in German reportedly (???): Sonnenberg (= Sluneční hora • Sun mountain)
50°31'17"N, 13°38'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0178A†
     
 
Rooseveltova ulice
Most
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Mostecký zookoutek byl součástí tzv. Slunečních lázní (výletní restaurace s terasou, dětské atrakce a samozřejmě sluneční lázně), které se nacházely v kopci někde ve třetině či polovině tehdejší cesty od kostela Nanebevzetí Panny Marie k hradu Hněvín (tehdejší ulice Rooseveltova). Zookoutek byl parkového typu, existoval od počátku 50. (nebo již od konce 40.) let. Celé Sluneční lázně byly velmi populární a oblíbenou destinací právě v 50. letech - rodiny z okolí zde trávily i celé víkendy a pravidelně jsem jezdily na výlet i školy a školky. Později začal zookoutek i celé Sluneční lázně poněkud chátrat. Počet zvířat klesl natolik, že se již ani nevyplatilo vybírat vstupné. V roce 1959 bylo odstraněno i veškeré zpěvné ptactvo (kvůli propuknutí papouščí nemoci). Tentýž rok přešly Sluneční Lázně do správy Kulturního střediska a zookoutek pod patronaci lidové myslivecké společnosti "Rudý sever". Počet zvířat začal být navyšován a klece a voliéry opravovány (1959 / 1960). Oprava byla plánována do dubna 1960, ale není zřejmé zda skutečně proběhla v celém rozsahu, jelikož v květnu 1961 bylo schváleno zrušení zookoutku. Restaurace zůstala zachována.
V roce 1962 se jednalo o obnovení Slunečních lázní coby kulturního střediska pro mládež (dětské hřiště, loutková scéna...), ze zápisu o tomto jednání vyplývá, že problémem Slunečních Lázní byla v posledních letech právě restaurace (alkoholismus a karban). Není známo, zda loutková scéna nakonec skutečně vznikla, nicméně v březnu 1965 padlo rozhodnutí o uvolnění celých Slunečních Lázní k demolici v rámci "likvidace starého Mostu" kvůli těžbě uhlí (fyzicky demolice proběhla později - rozhodně ne dříve než po roce 1966).
Mědvěd, lišky, opice, srnky, kozy sánské, dikobraz, veverky, výři, drobní pěvci, koroptve, bažanti, želvy a jistě i další zvířata.

The Most zoo-corner was part of so-called Sluneční lázně (= Sun bath - trip restaurant with a terrace, children's attractions and the sun bath of course), which were located in the hills somewhere in the third or half of the then road from the Church of the Assumption of the Virgin Mary to the Hněvín castle (the then Roosevelt street). The zoo-corner was of park type, has existed since the early 50s (or already since the late 40s). The entire Sun bath was very popular and favorite destinations just in the 50s - families from neighborhood spent here also whole weekends and also schools and nurseries regularly took trips here. Later, the mini zoo and also the entire Sun bath began somewhat to deteriorate. The number of animals decreased so much that it already didn't be worth to collect entrance fees. In 1959, also all songbirds were removed (due to an outbreak parrot fever). In that same year, the Sun Bath moved to Management of Cultural Centre and the mini-zoo under the patronage of people's hunting society "Red North". Number of animals began to be increased and cages and aviaries repaired (1959/1960). The repair was planned until to April 1960, but it is not clear whether it actually took place in its entirety, because an abolishing of the mini zoo was authorized in May 1961. The restaurant remains preserved.
In 1962, it was discussed about the renewal of the Sun Bath as a cultural center for youth (children's playground, puppet theater...), from the minutes of that talks show that the last years problem of the Sun Bath was just the restaurants (alcoholism and card gambling). It is not known whether the puppet scene finally existed, however in March 1965, the decision was made to release the entire Sun Bath for demolition in frame of "liquidation of old Most" due to coal mining (the demolition physically took place later - certainly not before the year 1966).
Bear, foxes, monkeys, roe deer, Saanen goats, porcupine, squirrels, horned owls, small songbirds, partridges, pheasants, turtles and certainly also other animals.

počátek 50. let (nebo konec 40. let)
the early 1950s (or the late 1940s)

1961 (zrušení schváleno v květnu 1961)
1961 (the abolishing was approved in May 1961)

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.11. 2014 Poslední úprava 13.11. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.