!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Kanálka
Zahrada Kanálka • Botanická zahrada Kanálka
Kanálka Garden (Garden of de Canal) • Kanálka Botanical Garden
předešlé názvy  •  former names
(CES) pozdější název Zdekauerova zahrada se historicky neuchytil
(ENG) later name Zdekauerova zahrada (Zdekauer's Garden) historically didn't take a root
50°04'42"N, 14°26'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0090B†
     
 
Park Kanálka
(dnes část Riegerových sadů)
Praha 2
CZECH REPUBLIC
 
- - -

hrabě Josef Emanuel Malabaila de Canal koupil v roce 1782 viniční usedlost Herzovka (na dnešních Vinohradech). O rok později dokoupil sousední vinici Sixtovka a krátce na to i další  (Andělku, Kocourku, Cikánku, Kuchyňku a další mezi dnešními ulicemi U Kanálky a Italská). Všechny pozemky obehnal zdí a začal přebudovávat vinice na legendární zahradu, kterou po něm zanedlouho všichni nazývali Kanálka (dnes považovaná za jeden z nejhodnotnějších areálů 18. a 19. století). Kanálka je hotova v roce 1791 a od roku 1800 je také zdarma otevřena veřejnosti. Byl zde botanický ústav, vegetační a fiziologická stanice s botanickým učilištěm, skleníky, přednáškový sál, prostory pro botanické sbírky i vědeckou činnost. Konaly se zde kurzy štěpování, šlechtily se zde brambory (v té době ještě nebyly běžné) a cukrová řepa. Počátkem 19. století byl postaven i pokusný cukrovar. Kanálka je vyhlášená svými krajinářskými  travnatými plochami, rozsáhlou výsadbou domácích i exotických stromů, keřů a květin, alejemi, zahradními pavilonky, studánkami, vodotrysky, bludištěm, čínskou zahradou, poustevnou, ale i zvířaty - hospodářskými i malou zoologickou zahradou.
Byl zde hospodářský dvůr, pokusná stanice pro chov ušlechtilého dobytka švýcarského původu, ukázky zemědělských strojů i ukázky hodnotných plemen hospodářských zvířat. Maličkou zoo tvořili voliéry domácích i exotických ptáků, jezírka s rybami, ale i domeček s opicí.
Kanálka byla velmi populární. Večerní slavnosti byly navštěvovány nejrůznějšími celebrity z tuzemska i zahraničí. Mezi nejváženější hosty patřil například anglický spisovatel Washington Irwing, ovšem nejznámějším návštěvníkem Kanálky byl Wolfgang Amadeus Mozart. Vstup do zahrady byl dlouho zdarma, ale nakonec hrabě Canal zavedl kvůli vandalismu malé vstupné.
V roce 1826 hrabě Canal umírá a Kanálku dědí jeho jediná dcera Josefína, která nenaplní otcovu závěť a již v roce 1827 prodává Kanálku haraběti Buquoy. Hrabě si zahradu ponechává pouhé tři roky a v roce 1830 ji prodává Moritzi Zdekauerovi. Zdekauer prodal část pozemků, ale jinak i v době jeho vlastnictví Kanálka kvetla a sloužila svému účelu. Přejmenoval ji na Zdekauerovu zahradu, ale název se nevžil a všichni nadále používali ten původní. Po smrti Zdekauera (1854) park přebírají jeho ziskuchtiví dědici, což vede ke značnému chátrání a nakonec ke zrušení Kanálky (1895 - zdroj Ministerstvo životního prostředí nebo1884 - zdroj Národní památkový ústav) a následnému rozparcelování na stavební pozemky (1901 - 1903).

Count Josef Emanuel Malabaila de Canal bought in 1782 a vineyard estate Herzovka (in today's Vinohrady). A year later, he bought also neighboring vineyard Sixtovka, and soon afterwards also others (Andělka, Kocourka, Cikánka, Kuchyňka and other between the current streets U Kanálky and Italská). All plots girdled by walls and began to rebuild the vineyards to legendary garden, which was soon after that named by him - Kanálka (now considered one of the most valuable areas of the 18th and 19th centuries). Kanálka is finalized in 1791 and since 1800 is also open to the public free of charge. There was a Botanical Institute, vegetation and physiological station with botanical educational establishment, greenhouses, lecture hall, place for botanical collections and scientific work. There held several courses of grafting and potatoes (at that time still were not common) and sugar beets were cultivated. In the early 19th century there was built also an experimental sugar refinery. Kanálka is known for its landscaped grassy areas, extensive planting of native and exotic trees, shrubs and flowers, alleys, garden pavilions, fountains, pools, Chinese garden, hermitage, but also animals - the agricultural and also for small zoo.
There was a farm yard, Experiment Station for the noble breeds of cattle of Swiss origin, farm machinery displays and demonstrations of valuable breeds of farm animals. Tiny zoo was consisted of aviaries of domestic and exotic birds, ponds with fish, but also of the monkey house.
Kanálka was very popular. The evening festivities were attended by various celebrities from inland and abroad. Among the gravest guests was the English writer Washington Irwing, but most famous visitor of Kanálka was Wolfgang Amadeus Mozart. Entrance to the garden has been free for long time, but eventually due to vandalism count Canal booted a small entrance fee.
In 1826, count Canal died and his only daughter Josephine inherit the Kanálka. But she didn't met his father's last will and already in 1827 sold the Kanálka to count Buquoy. The count keep the garden only for three years and in 1830 sold it to Miritz Zdekauer. Zdekauer sell part of land, but otherwise, also during the time of his ownership Kanálka was a picture of health and served its purpose. He renamed it to Zdekauer's garden (Zdekauerova zahrada), but the name didn't happen to be deep-rooted and everybody continue to use the original name. After the Zdekauer death (1854) his greedy heirs assume the park, leading to a significant dilapidation and finally to abolishing Kanálka (1895 - source Ministry of Environment or 1884 - source National Heritage Institute) and the subsequent parceling for building lands (1901 - 1903).

N/A

1791 (Josef Emanuel Malabaila de Canal)

1895 nebo 1884
1895 or 1884

soukromé: hrabě Josef Emanuel Malabaila de Canal (do 1826) > Josefína Canal de Malabail, provdaná Pachtová (do 1927) > hrabě Jiří František August Buquoy (do 1830) > Moritz Zdekauer (do 1854) > dědicové M. Zdekauera

private: count Josef Emanuel Malabaila de Canla (to 1826) > Josefína Canal de Malabail, marriage Pachtová (to 1827) > count Jiří František August Buquoy (to 1830) > Moritz Zdekauer (to 1854) > heirs of M. Zdekauer

N/A

N/A

1) Kanálka : Historie jedné vinohradské zahrady

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
1818

           
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.05. 2011 Poslední úprava 01.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.