!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Medvědárium Pražského hradu
Medvědárium (Medvědinec) TGM
Bear Garden of Prague Castle  • Bear Garden of TGM (Tomáš Garrigue Masaryk)
50°05'29"N, 14°23'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0150B†
     
 
Pražský hrad
Praha - Hradčany
CZECH REPUBLIC
 
- - -

medvědárium nechal postavit Tomáš Garrigue Masaryk v letech 1919-20, když dostal od Užhorodského župana darem dva medvědy hnědé a později další (hnědé a ušaté) od legionářů z Ruska. Výběh ohraničený příkopem a valem byl ve stráni Jeleního příkopu kousek pod dnešní Masarykovou vyhlídkou. Mědvědi měli brlohy v jeskyních. Později se v medvědinci vystřídalo medvědů více. V roce 1942 medvědi zabili ošetřovatele, 1951 a 1953 utekli a zranili zaměstnance Hradu. Později (1960) bylo medvědárium zrušeno.
Dům medvědáře zde stále existuje, stejně jako zamřížované vchody do brlohů v jeskyních.

the Bear garden was built by Tomáš Garrigue Masaryk in 1919-20, when he received as a gift from Uzhorod district governor two brown bears and later others more (brown and Asiatic black) from Legionnaires from Russia. Enclosure bordered by a moat and bank was in the slope of Deer Moat, just below today's Masaryk's outlook. Bears have lairs in caves. Later more bears was replaced in the bear enclosure. In 1942 bears killed a keeper, 1951 and 1953, escaped and injured employees of the Castle. Later (1960) the Bear garden was abolished.
House of bear keeper still exist here, as well as the barred entrances to the lairs in the caves.

1919 - počátek chovu (v provizorních podmínkách) ; 24. - 28. září 1920 - stěhování medvědů do nového medvědária
1919 - beginning of the breeding (in provisional conditions); 24th - 28 th September 1920 - moving of bears to new facility

zřejmě 21. května 1960
perhaps 21st May 1960

státní
state

N/A

N/A

1) Stručná historie medvědária

0 0 0 1 / ?
0 0 1 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2011 Poslední úprava 30.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.