!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Vivárium Leknín
Vivarium Grébovka • Vivarium Gröbovka • Vivarium v Havlíčkových sadech
Vivarium Leknín (water-lily) • Grébovka (Gröbovka) (villa Gröbe) Vivarium • Vivarium in Havlíčkovy sady (Havlíček's garden)
50°04'14"N, 14°26'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0059A†
     
 
Park Grébovka
(dnes Havlíčkovy sady)
Praha 2
CZECH REPUBLIC
 
- - -

V roce 1905 rodina Gröbe prodala Pražské obci Královské Vinohrady svou vilu (Vila Gröbe) se zahradou. O rok později byla zahrada otevřena veřejnosti jako Havlíčkovy sady, byla tam restaurace, taneční parket v umělé jeskyni a Vivárium - malá zoo - skleník plný palem a dalších tropických rostlin, akvárií a klecí, který prý připomínal Orinoko z knih známého (a tehdy populárního) cestovatele Enrique Stanka Vráze. K vidění byly ryby, želvy, krokodýli, aligátoři, klokani (které dostala fotbalová Bohemians v Austrálii), opice (makaci rhesus), lvice, medvědi, papoušci, ale i show s cvičenými psy. Na konci 2. světové války (14. února 1945) si šedesát amerických letadel spletlo Prahu s Drážďany a bombardovalo spojenecké město. Vila byla poškozena a vivárium zničeno. Některá zvířata utekla. Policie prý musela slovit medvěda (a snad i pár krokodýlů), který se volně potuloval po bombardované Praze. Vivárium stálo u severní brány Havlíčkových sadů (v místě usedlosti Větrovka), dnes je na tomto místě dětské hřiště.

In 1905 the Gröbe family sold his villa (Villa Gröbe) with a garden to the Prague community Královské Vinohrady (Royal Vinohrady). A year later, the garden was open to the public as Havlíčkovy sady (Havlíček's garden), there was a restaurant, dance floor in an manmade grotto and vivarium - a small zoo - greenhouse full of palms and other tropical plants, aquariums and cages, which reportedly reminded the Orinoco from books by known (and in the time popular) traveller Enrique Stanko Vráz. There were seen fish, turtles, crocodiles, alligators, kangaroos (fotball team of Bohemians got them in Australia), monkeys (Rhesus macaques), lioness, bears, parrots, but also a show with sniffer dogs. At the end of the World War II (14 th February 1945) sixty American airplanes mistook Prague for Dresden and bombed the allied city. The villa was damaged and the vivarium destroyed. Some animals escaped. The police reputedly had to hunt down the bear (and perhaps a couple of crocodiles), which was wandering freely around the bombed Prague. The vivarium stood at the Northern Gate of Havlíčkovy sady (at place of Homestead Větrovka), today a children's playground is in that place.

Grébovka se od roku 1906 oficiálně jmenuje Havlíčkovy sady. Během okupace (vila sloužila Hitlerjugend) nacisti přejmenovali sady zpět na Grébovka (aniž by tušili, že je to židovské jméno), protože neuměli vyslovit Havlíčkovy sady, ale po válce se české jméno znovu vrátilo. Vivárium se oficiálně jmenovalo Vivarium Leknín, přesto se vžil spíše název Vivárium Grébovka.

Since 1906 the Grébovka is officially named Havlíčkovy sady. During the occupation (the villa served to Hitlerjugend) the Nazi renamed gardens back to Grébovka (without knowing that it is a Jewish name), because they was unable to pronounce Havlíčkovy sady, but after the war the Czech name got back again. The Vivarium was officially named Vivarium Leknín, but rather name of Vivarium Grébovka has come to stay.

16. května 1906
16th May 1906

14. února 1945
14th February 1945

Pražská obec Královské Vinohrady a spolek "Leknín"
Prague community Královské Vinohrady (Royal Vinohrady) and the society "Leknín" (water lily)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.