!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague

tehdy samostatné město Karlín (od roku 1922 součást Prahy) • then the independent city Karlín (part of Prague since 1922)


† Zoologická zahrádka Karlín
Karlín Zoological Small-garden
50°05'42"N, 14°27'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0152A†
     
 
Obecní sady Karlínské (dnes • today Kaizlovy sady)
Praha - Karlín
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Karlín byl do roku 1922 samostatným městem, dokonce okresním a údajně jedním z absolutně nejvýznamnějších v tehdejší zemi. Byl baštou průmyslových závodů a průmyslníků (např. František Křižík zde zprovoznil svou proslulou elektrickou tramvajovou dráhu). Proto není divu, že mezi továrnami a podniky vznikla i "živý koutek" - Zoologická zahrádka zřizovaná Prvním spolkem přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze (později jen Akvárium). Malá zoo byla založena v roce 1911, ale další informace nejsou dostupné.

Karlin was until 1922 an independent city, even district city, and reportedly one of the absolutely most important in the then country. It was a bastion of industrial companies and industrialists (eg František Křižík put into operation its famous electric tram line here). Therefore it is not surprising that also a "living corner" was established among the factories and enterprises - the Zoological small-garden manged by the First Society of Friends of Aquariums and Terrariums in the Kingdom of Bohemia in Prague (later Akvárium only). A small zoo was founded in 1911, but another information is not available.

1911

N/A (pravděpodobně ještě před válkou)
N/A (probably already before the war)

Aquarium - První spolek přátel aquarií a terrarií v Království Českém v Praze; 1919 přejmenováno na Aquarium, I. spolek přátel akvarií a terarií v Čechách, sídlem v Praze; 1922 přejmenován na První spolek přátel akvarií a terarií v Praze

Aquarium - První spolek přátel aquarií a terrarií v Království Českém v Praze (= Aquarium - First Society of Friends of Aquariums and Terrariums in the Kingdom of Bohemia in Prague); 1919 renamed to Aquarium, I. spolek přátel akvarií a terarií v Čechách, sídlem v Praze (= Aquarium, 1st Society of Friends of Aquariums and Terrariums, based in Prague); 1922 renamed to První spolek přátel akvarií a terarií v Praze (= First Society of Friends of Aquariums and Terrariums in Prague)

N/A

N/A

1) Historické obrázky • Historical pictures

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2012 Poslední úprava 01.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.